GÖÇ OLGUSUNUN DİJİTALLEŞMESİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR BETİMLEME


Çapcıoğlu İ., Tuysuz E.

in: THE PROCEEDINGS BOOK, Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Editor, ISPEC Publication, Burdur, pp.465-470, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: ISPEC Publication
  • City: Burdur
  • Page Numbers: pp.465-470
  • Editors: Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Editor

Abstract

According to the definition of settled in the literature, migration refers to a physical displacement. Economic, political, social etc. People may prefer to migrate to different regions and cities within the borders of the same country or to other countries outside the borders of the country. In this context, immigrants participating in migration mobility can be named as skilled or unskilled workers, qualified immigrants and refugees. However, it is observed that the phenomenon of migration has changed form and content with the effect of intense technological developments in the period we live in. Digitalization, which is called the virtual presentation of all kinds of information, documents, experiences and lifestyles without being connected to a physical environment, is the result of technological developments that affect every aspect of life. Social reality can also be digitalized by presenting it in a non-physical environment, and the phenomenon of migration, which has an important place in human history, is also affected by this process. In this context, it can be said that in today's digitalized world, migration gains a meaning beyond its physical nature. The social lives that individuals construct with the realities of the physical world continue in a different dimension in the digital world. In this context, a change in the physical nature of migration can be mentioned and the definitions of migration-immigrant should be put forward in the axis of digitalization of migration types. When the relevant literature is examined, concepts such as virtual migration, immigrant and indigenousness draw attention. In the digital world where communication technologies have developed, it is seen that virtual migration movements have increased. It is estimated that there will be an increase in the number of immigrants digitized through this communication. In this paper, it is aimed to examine the digitalized migration movement from a sociological perspective.

Keywords: Migration, Immigrant, Society, Social Reality, Digitalization  

Literatürde yerleşik tanımına göre göç fiziksel bir yer değiştirmeyi ifade etmektedir. Ekonomik, politik, sosyal vb. nedenlerle yaşam standardını korumaya ya da yükseltmeye yönelik nedenlerle gerçekleştirilen göç hareketliliğinde insanlar aynı ülke sınırları içinde farklı bölge ve şehirlere ya da ülke sınırları dışında başka ülkelere göç etmeyi tercih edebilir. Bu çerçevede göç hareketliliğine katılan göçmenler vasıflı ya da vasıfsız işçi, nitelikli göçmen ve mülteci olarak isimlendirilebilir. Bununla birlikte içinde yaşadığımız dönemde yaşanan yoğun teknolojik gelişmelerin etkisiyle göç olgusunun biçim ve içerik değiştirdiği gözlenmektedir. Her türden bilginin, belgenin, tecrübenin ve yaşam biçiminin fiziksel bir ortama bağlı olmaksızın sanal biçimde sunulması olarak adlandırılan dijitalleşme, yaşamın her alanına etki eden teknolojik gelişmelerin sonucudur. Toplumsal gerçeklik de fiziksel olmayan bir ortamda sunularak dijitalleşmeye konu olabilmekte ve insanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan göç olgusu da bu süreçten etkilenmektedir. Bu bağlamda günümüzün dijitalleşen dünyasında göçün, fiziksel niteliğinin ötesinde bir anlam kazandığı söylenebilir. Bireylerin fiziksel dünyanın gerçeklikleri ile inşa ettikleri toplumsal yaşantıları dijital dünyada farklı bir boyutta devam etmektedir. Bu bağlamda göçün fiziksel niteliğinde bir değişmeden söz edilebilmekte ve göç-göçmen tanımlarının, göç türlerinin dijitalleşme ekseninde ortaya konulması gerekmektedir. İlgili literatür incelendiğinde sanal göç, göçmen ve yerlilik gibi kavramlar dikkat çekmektedir. İletişim teknolojilerinin geliştiği dijital dünyada sanal göç hareketlerinin arttığı görülmektedir. Bu iletişim aracılığıyla dijitalleşen göçmen sayısında da bir artış yaşanması tahmin edilmektedir. Bu bildiride dijitalleşen göç hareketinin sosyolojik açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Toplum, Toplumsal Gerçeklik, Dijitalleşme