ORTAK PAZARLAMA STRATEJİSİYLE OLUŞTURULAN YENİ DESTİNASYONLARIN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI: RİZE VE ARTVİN ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Uygun H., Başkan K., Erkılıç E.

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.304-314

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.304-314
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

It is not enough that tourism destinations have attractive touristic resources in order to compete with other tourism destinations. Especially in marketing of owned tourism resources a good marketing strategy also need to be implemented. For this, to be rival to branded destinations and to create their own brand and to ensure their sustainability, they must have the economic power. The aim of this study is to prioritize the sustainability factor in the development of a region’s or region provinces’ tourism resources as a new destination, to increase competitive power with common marketing strategy and to make contribution in providing a competitive advantage. In this context, firstly tourism recourses of Artvin and Rize provinces that form the content of the study are identified. In the study, observation method related to qualitative evaluation research and case method has been used. As a result of the study, four small-scale new destination draft which each has different themes has been developed and given recommendations. Key Words: New product development, Co- marketing, Competition, Tourism, Rize, Artvin

Turizm destinasyonlarının diğer destinasyonlarla rekabet edebilmesi için çekici turistik kaynaklara sahip olması tek başına yeterli değildir. Özellikle sahip olduğu turizm kaynaklarının pazarlanmasında iyi bir pazarlama stratejisinin de uygulanması gerekir. Bunun için de markalaşmış destinasyonlara rakip olabilmesi, kendi markasını yaratabilmesi ve sürdürülebilirliği sağlayabilmesi adına ekonomik güce de sahip olması gerekir. Bu çalışmanın amacı, belirli bir bölgenin veya bölge illerinin turizm kaynaklarının sürdürülebilirlik çerçevesinde yeni bir destinasyon olarak geliştirilip, ortak pazarlama stratejisi ile rekabet gücünü artırarak rekabet üstünlüğü sağlamasına katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda öncelikle araştırmanın kapsamını oluşturan Artvin ile Rize illerinin sahip olduğu çekici turizm kaynakları tespit edilmiştir. Çalışmada niteliksel değerlendirme yöntemi ve araştırma alanı ile ilgili yerinde gözlem yöntemi ve örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, birbirinden farklı temalara sahip dört küçük ölçekli yeni destinasyon taslağı geliştirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yeni Ürün Geliştirme, Ortak Pazarlama, Rekabet, Turizm, Rize, Artvin