Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni İmajları


BARAN BULUT D. , Beler H., Duran B.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.236-237

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Rize
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.236-237

Özet

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETMENİ İMAJLARI

Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel ögesidir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesinde, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında başrolü oynamaktadırlar. Öğretmenliğin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek için sahip olması gereken bilgi, beceri, anlayış, tutumlar ile kişilik özellikleri öğretmen niteliği olarak ifade edilebilir. İdeal öğretmen, nitelikli öğretmendir. Her öğretmen bu nitelik kavramına mutabık olmayabilir. Ancak beklenen, talep edilen öğretmen nitelikli öğretmen yani ideal öğretmendir. Nitekim öğretmenler öğretme sanatına ilişkin istenilen niteliklere sahip değillerse eğitim programı tam olarak başarıya ulaşamayacaktır. Dolayısıyla öğretmenlerin niteliği gelecek nesillerin başarısını doğrudan etkilemektedir. Buradan ideal bir öğretmenin öğrenciler ve sistem üzerindeki etkisinin öneminin yadsınamaz olduğu görülmektedir. Nitelikli, ideal öğretmen arzu edilen öğretmendir. Ancak bu kavramların içlerini doldurunca net bir görüş birliğine ulaşılmadığı söz konusudur. Goldhaber (2002) iyi bir öğretmenin gözlenebilir bir fark yarattığını ancak iyi bir öğretmeni neyin oluşturduğunun açık olmadığını belirtmiştir. Bu kapalılığın bir sebebi farklı branş öğretmenlerinin farklı nitelikler bulundurmasıdır. Öğretmenlerdeki farklı nitelikler öğrencilerin derse karşı tutumlarını etkilemektedir. Her branş öğretmeninin branşına ve öğrencilerin tutumlarına göre ideal bir imajı vardır. İdeal matematik öğretmeninin imajı da bu araştırma kapsamındadır. Matematik öğrenimi ve öğretiminde önemli faktörlerden birisi de öğretmendir. Öğretmenlerin öğretme öğrenme sürecinde öğretim programlarını ve konu alanını çok iyi bilmeleri, bunun yanında mevcut bilgiyi aktarma şekli de önemli bir konumdadır. Bu nedenle bu araştırma kapsamında ideal matematik öğretmeni özelliklerinin neler olması gerektiğine yönelik olarak ortaokul öğrencilerinin imajlarının incelenmesinin sürece olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında Rize’deki bir ortaokulun 6-7.sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile yürütülmüştür. Çalışmada ortaokul öğrencilerinden ideal matematik öğretmeninin resmini çizmeleri ve bununla beraber ideal matematik öğretmeni özelliklerinin yazılmasının istendiği açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ortaokul öğrencilerinden ideal matematik öğretmenini çizmeleri ve özelliklerini yazmaları istenmiştir. 20 erkek 20 kız öğrenciden oluşan toplam 40 kişilik ortaokul öğrencilerinin anketleri analiz edildiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Genel olarak kız öğrenciler kadın, erkek öğrenciler erkek öğretmen resmi çizmişlerdir. Çizilen öğretmenlerin genelinin güler yüzlü, sevecen olduğu görülmüştür. Bir kısım öğrenciler öğretmeni komik bir surat ifadesiyle çizmiştir. Resminden ve yanında belirttiği özellikten de yola çıkarak o öğrencinin, mizah anlayışı fazla olan öğretmen istediği kanısına varılmıştır. Bir grup öğrencinin de çizdikleri resimlerinde sınıf ortamı(üzerine soru yazılmış tahta, sıra, öğretmen masası) bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak öğrencilerin öğretmenlerinden beklentilerinin yalnızca kişilik özellikleriyle sınırlı olmadığını aynı zamanda öğretmenin mesleki başarısı, sınıf içi otoritesi, derse hakimiyeti gibi yeterliliklerinin olduğu görülmektedir. Resimlerin yanına yazılan özelliklerde genel olarak şunlar yazılmıştır; kızmayan ve bağırmayan öğretmen, güler yüzlü öğretmen, sevecen öğretmen, etkinlik yapan öğretmen, dersi iyi anlatan öğretmen. Bu bulgulardan yola çıkılarak gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Matematik öğretmeni, imaj, ortaokul öğrencileri