A RATIONAL PERSPECTIVE ON RATIONAL DRUG USE EDUCATION FOR INTERN DOCTORS: PHARMACOECONOMIC REFLECTIONS


Creative Commons License

Öztürk A., Topçu A.

26th National and 1st International Pharmacology Congress/26.Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2021, pp.193-194

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.193-194
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: The importance of rational drug use education, which is becoming increasingly widespread but not standardized in medical
faculties, and the effect of pharmacoeconomics, which should be a part of this education or should be taught as a separate course, on intern
doctors with concrete numerical data.
Materials-Methods: Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine 6th grade students were asked to write prescriptions to 40
volunteer doctor candidates who had a history of hypertension before and after the rational drug use and pharmacoeconomics training
included in the simulation camp internship. Prescribed drugs were compared before and after the course in terms of efficacy, safety,
suitability, and cost.
Results: All 160 drugs prescribed before the rational drug use training were found to be effective, safe and appropriate. The total cost of
drugs was 3142.00 TL before the training and 19.6 TL per drug. The total cost after the training was 2929.00 TL and an average of 18.3 TL per
drug. Although a cost reduction of 7% was detected before and after the training, it was not statistically significant according to the paired
sample T-test result. (p=0.097)
Conclusions: Although rational drug education is given in many medical faculties in our country, this education is far from the standard in
terms of both the period and content. Besides, considering the increasing importance of pharmacoeconomics, the correct distribution of the
health budget, and the long-term secondary added value it will bring, such as increasing the cost-benefit efficiency in health, physicians
should be provided with sufficient information on this subject. For this reason, pharmacoeconomics should be considered in th e education
of doctors, primarily in undergraduate medical school education programs.

Amaç: Tıp fakültelerinde gittikçe yaygınlaşan ancak standardize edilmeyen akılcı ilaç kullanımı eğitiminin önemi ve bu eğitimin bir parçası
olması gereken ya da ayrı bir ders olarak anlatılması gereken farmakoekonominin intörn hekimler üzerine etkisinin somut sayısal verilerle
araştırılması.
Yöntem: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencilerden gönüllü 40 doktor adayına simülasyon kampı stajı içerisinde
yer alan akılcı ilaç kullanımı ve farmakoekonomi eğitiminden önce ve sonrasında 4 adet hipertansiyon öyküsüne sahip vakaya reçete yazmaları
istenmiştir. Reçete edilen ilaçlar etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet yönünden ders öncesi ve sonrasıyla karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Akılcı ilaç kullanımı eğitimi öncesinde reçete edilen 160 ilacın tamamı etkili, güvenli ve uygun bulunmuştur. İlaçların toplam maliyeti
ise eğitim öncesi 3142.00 TL ortalama ilaç başına 19,6 TL’idi. Eğitim sonrası toplam maliyet ise 2929.00 TL ve ilaç başına or talama 18,3 TL
bulundu. Eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında %7’lik bir maliyet azalması tespit edilmesine rağmen eşleştirilmiş örneklem T-testi
sonucuna göre ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. (p=0,097)
Sonuç: Ülkemizde birçok tıp fakültesinde akılcı ilaç eğitimi veriliyor olsa da bu eğitim hem verilme dönemi hem de içerik açısından standarttan
oldukça uzaktır. Bunun yanında farmakoekonominin giderek artan önemi, sağlık bütçesinin doğru dağılım gösterebilmesi, sağlıkta maliyetyarar veriminin arttırılması gibi uzun vadeli sekonder getireceği katma değer düşünülerek hekimlerin bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip
olmaları sağlanmalıdır. Bu sebeple öncelikle mezuniyet öncesi tıp fakültesi eğitim programları olmak üzere hekimlerin eğitimi nde
farmakoekonominin yer alması düşünülmelidir.