NEW GENERATION ACADEMIC LIBRARY CONCEPT AND IT’S REFLECTION ON ARCHITECTURE


Al Şensoy S., Midilli Sarı R.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, vol.10, no.3, pp.285-310, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Technological development and varying requirements lead to changes in both user and institution formation. Libraries make a major contribution to economic and socio-cultural development of society, support education, and allow for intergenerational knowledge transfer as well as aiming at keep pace with changes caused by present technological development. As a result of increasing use of computer and internet in parallel with advancing communication network, traditional libraries where literary collections are gathered, stored, and made available for use by readers and researchers have been evolving into “third spaces” that support research and learning activities and also allow for purpose of socialization. The study aims at examining how changing lifestyle and needs that technological development results in affect morphological and functionally new-generation university libraries that render service to youth and academicians in digital age. In this regard, 4 university libraries which shine out due to their architectural design were selected in order to examine new generation academic libraries. The selected patterns underwent morphological and functional analyses based on form-facade, plan scheme, circulation scheme, natural lighting, atrium, color and spatial variety. Consequently, it is seen that new generation university libraries have differed from traditional libraries, gained technological and digital insight, given functional, spatial variation to users, allowed for flexible and aesthetic spatial organizations by dissolving solid borders of indoor space, and had a remarkable and inviting appearance.

Teknolojik gelişmeler ve farklılaşan ihtiyaçlar hem kullanıcıların hem de kurumların yapısında değişimlere neden olmaktadır. Kütüphaneler bir yandan toplumların ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlamakta, eğitime destek olmakta, nesiller arası bilgi geçişine imkân tanımakta diğer yandan da mevcut teknolojik gelişmelerin sebep olduğu değişime de ayak uydurmaya çalışmaktadır. Koleksiyonların toplandığı, depolandığı, okuyucu ve araştırmacının kullanımına sunulduğu geleneksel kütüphaneler, gelişen iletişim ağlarına bağlı olarak bilgisayar ve internet kullanımının artması sonucu araştırma ve öğrenme eylemlerini desteklerken sosyalleşme amacına da imkân tanıyan üçüncü mekânlara evrilmektedir. Çalışma kapsamında, teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği değişen yaşam tarzı ve ihtiyaçların dijital çağ gençlerine ve akademisyenlere hizmet eden yeni nesil üniversite kütüphanelerini biçimsel ve işlevsel açıdan nasıl etkilediğinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda yeni nesil akademik kütüphaneleri irdelemek üzere mimari tasarımları ile öne çıkan 4 üniversite kütüphanesi seçilmiştir. Seçilen örnekler form-cephe, plan şeması, sirkülasyon şeması, doğal aydınlatma, atrium, renk ve mekânsal çeşitlilik başlıkları altında morfolojik ve fonksiyonel analizlerle irdelenmiştir. Sonuç olarak, yeni nesil üniversite kütüphanelerinin geleneksel kütüphanelerden farklılaştığı, teknolojik ve dijital içerik kazandığı, kullanıcılarına işlevsel mekânsal çeşitlilik sunduğu, iç mekânda katı sınırların eriyerek esnek ve estetik mekânsal organizasyonlara olanak tanıdığı, dikkat çekici ve davetkâr bir görünüm kazandığı tespit edilmiştir.