Content Analysis of the Measurement and Evaluation Activities for Distance Education Carried Out in Turkey


Durmuş A., Turgut Y. E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.984-1000, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this research is to examine the studies conducted on the measurement and evaluation activities for distance education in Turkey and to reveal the general research trends. In order to determine the articles to be examined in the study, Web of Science, which lists highimpact factor journals, was searched in Google Scholar databases to reach more articles. In addition, theses published in YÖK Thesis database, which are within the scope of the research, were also included in the study. 45 publications related to measurement and evaluation in distance education were identified in the determined databases and these publications were analyzed by content analysis method. The studies reached were examined in terms of publication type, publication year, research method, study group, sample size, data collection tool, examined theme and research topics. The collected data were presented in figures, tables and frequency and percentage statistics. According to the findings obtained as a result of the content analysis, it was determined that the studies were mostly in the form of articles and between 2015-2018, quantitative research methods were used more in the studies and the interview form was preferred as the data collection tool. It was observed that the study group consisted mostly of undergraduate students, and the sample size was mostly between 31-100. From the point of view of the studied theme, it was determined that the theme of impact on academic success is mostly based, while the research topic is mostly based on online exams. It is thought that the findings of the research will contribute to other future studies on measurement and evaluation in distance education

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de uzaktan eğitime yönelik ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile ilgili yapılan çalışmaları inceleyip genel araştırma eğilimlerini ortaya koymaktır. Çalışmada incelenecek makaleleri belirlemek için yüksek etki faktörlü dergileri listeleyen Web of Science, daha fazla makaleye ulaşmak için ise Google Akademik veri tabanlarında tarama yapılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında olan YÖK Tez veri tabanında yayımlanan tezler de çalışmaya dâhil edilmiştir. Belirlenen veri tabanlarında uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili 45 yayın tespit edilip bu yayınlar içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Ulaşılan çalışmalar yayın türü, yayın yılı, araştırma yöntemi, çalışma grubu, örneklem büyüklüğü, veri toplama aracı, incelenen tema ve araştırma konuları açısından incelenmiştir. Toplanan veriler şekil, tablo haline getirilerek frekans ve yüzde istatistikleri ile sunulmuştur. İçerik analizi sonucunda ulaşılan bulgulara göre, çalışmaların en fazla makale türünde ve 2015-2018 yılları arasında yapıldığı, çalışmalarda daha çok nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, veri toplama aracı olarak daha çok görüşme formunun tercih edildiği tespit edilmiştir. Çalışma grubunun daha çok lisans öğrencilerinden oluştuğu, örneklem büyüklüğünün ise çoğunlukla 31-100 arası seçildiği görülmüştür. İncelenen tema açısından bakıldığında akademik başarıya etki temasının çoğunlukla temel alındığı, araştırma konusunun ise en fazla çevrimiçi sınav üzerine olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda çıkan bulguların uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme üzerine gelecekte yapılacak olan diğer çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.