Investigation of Protective effect of Korean Red Ginseng Against X-Ray Irradıation- induced Ovary Damage in Rats'


Tümkaya L., Çelik Samancı T., Mercantepe T., Yılmaz H., Kılıç Yılmaz H., Sevinç H., ...More

IV. International Health Science and Life Congress (IHSLC 2021), Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, vol.1, pp.55-63

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-63
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Introduction: Although X-ray irradiation used in radiotherapy is used in the treatment of various malignancies, the damage it causes on the ovaries can lead to undesirable conditions including infertility. Korean red ginseng is a traditional medicine that has reported antioxidant and ovogenic properties in several studies. Aim: In this study, it was aimed to investigate the protective effect of Korean Red Ginseng on radiation-induced ovarian damage in rats.

Materials and Methods: 24 Sprague Dawley male rats were randomly divided into 3 groups. Group 1 (Control), no application was done during the experiment; Group 2 (Radiation): only radiation was administered; Group 3 (Radiation + Ginseng): Korean Red Ginseng was administered intraperitoneally for 4 weeks before radiotherapy. The rats were sacrificed 24 hours after the X-ray irradiation. Ovarian tissues taken were evaluated by histochemical and biochemical analysis. Results: Histopathological degeneration was observed in the ovarian tissues in the radiotherapy group. In addition, an increase in MDA activity was observed. It was observed that the application of Korean Red Ginseng caused a decrease in the degenerative structures observed in the ovary, a decrease in MDA activity and an increase in GSH activity. Conclusion: It was observed that Korean Red Ginseng alleviated preantral follicle degeneration due to ovarian damage induced by X-ray irradiation by increasing GSH level. Keyword: X-ray irradiation, Korean Red Ginseng, ovary, rat

ÖZET Giriş: Radyoterapide kullanılan X-ray ışınlama çeşitli maligniteler için tedavisinde kullanılmasına rağmen ovaryumlar üzerinde oluşturduğu hasar infertiliteyi de içeren istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Kore kırmızı ginsengi çeşitli çalışmalarda antioksidan ve ovojenik özelliklerini bildirmiştir geleneksel bir ilaçtır. Amaç: Bu çalışmada sıçanlarda Kore Kırmızı Ginsengin radyasyona bağlı yumurtalık hasarı üzerindeki koruyucu etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal-Metot: 24 adet Sprague Dawley cinsi erkek sıçanlar rastgele 3 gruba ayrıldı. Grup 1 (Kontrol), deney süresince herhangi bir uygulama yapılmadı; Grup 2 (Radyasyon): sadece radyasyon uygulandı; Grup 3 (Radyasyon + Ginseng): radyoterapi öncesi 4 hafta süreyle Kore Kırmızı Ginseng intraperitonel olarak verildi. X-ray ışınlamadan 24 saat sonra ratlar sakrafiye edildi. Alınan ovaryum dokuları histokimyasal ve biyokimyasal analiz ile değerlendirildi. Bulgular: Radyoterapi grubunda ovaryum dokularında histopatolojik dejenerasyonlar gözlendi. Ayrıca MDA aktivitesinde de artış izlendi. Kore Kırmızı Ginseng uygulamasının ise ovaryumda izlenen dejeneratif yapılarda hafiflemeye, MDA aktivitesinde azalmaya ve GSH aktivitesinde artışa sebep olduğu görüldü. Sonuç: X-ray ışınlamasına bağlı indüklenen ovaryum hasarına bağlı gelişen preantral folikül dejenerasyonlarını Kore Kırmızı Ginsengin GSH seviyesini arttırarak hafiflettiği gözlemlendi. Anahtar kelime: X-ray ışınlama, Kore Kırmızı Ginseng, ovaryum, rat