Hashimoto Tiroiditli Kadın Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı


Demirci M. A. A., Beyazal Polat H., Ayaz T.

IV. Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 02 October 2022, pp.59

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.59
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Hashimoto tiroiditi, en sık görülen otoimmün tiroid hastalığıdır. Tiroide özgü otoantikorların patogenezde rol oynadığı bu hastalıkta tiroid bezinde parankimal hasar ve fibrozis gelişmektedir(1). Metabolik sendrom insülin direncinden aşıkar diyabete kadar farklı glukoz metabolizma bozuklukları, obezite, dislipidemi ve hipertansiyonun eşlik ettiği bir metabolik bozukluktur(2,3).Bu çalışmada Hashimoto tiroiditi olan kadın hastalarda metabolik sendrom sıklığının araştırılması amaçlanmışır. Gereç ve Yöntem: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Rize Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Poliklinikleri’nde yeni Hashimoto tiroiditi konan 94 kadın hasta ile 40 kadın kontrol grubu olmak üzere toplam 134 birey prospektif olarak incelenmiştir. Hasta grubundaki 94 kişi, serum TSH düzeylerine göre ötiroid, subklinik hipotiroidi ve aşikar hipotiroidi olarak üç gruba ayrılmıştır. TSH düzeyi ≤ 4,5 mU/ mL olan hastalar ötiroid grupta, TSH düzeyi 4,5-10 mU/mL aralığında olan hastalar subklinik hipotiroidi grubunda ve TSH düzeyi ≥10 mU/mL olan hastalar da aşikar hipotiroidi grubunda yer almıştır. Metabolik sendrom tanısı için NCEP-ATP III (The US National Cholesterol Education Programme Adult Treatment Panel III) tanı kriterleri referans alındı. Hasta alt gruplarında ve kontrol grubunda metabolik sendrom sıklığı araştırılarak gruplar arasında karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Çalışmamızda hasta grubunda kilo, vücut kitle indeksi, bel çevresi, serum total kolesterol düzeyi, serum trigliserid düzeyi, serum LDL-K düzeyi, sistolik ve diyastolik kan basıncı seviyeleri, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli düzeyde daha yüksek saptanmıştır(tablo 1). Metabolik sendrom sıklığı kontrol grubunda %5 iken hasta grubunda %22,3 bulunmuştur. Subklinik ve aşikar hipotiroidi gruplarında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksek oranda metabolik sendrom varlığı saptanmıştır(tablo 1). Sonuç: Hashimoto tiroiditinde TSH düzeyiyle ilişkili metaboik sendrom sıklığı artışı beklenen bir sonuçtur(5). Fakat TSH düzeyinden bağımsız otoimmünite ile ilişkili mekanizmalarla da metabolik sendrom sıklığı artışı yapabilir. Bu çalışmada da aşikar ve subklinik hipotiroidilili gruplarda metabolik sendrom sıklığı artmış bulundu. Hashimoto tiroiditinin metabolik sendrom için bir risk faktörüdür, bu riskin TSH düzeyinden bağımsız olabileceği değerlendirilmelidir.