İngilizce Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine Yönelik Öz-Yeterlikleri


Creative Commons License

Akıncı M.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.30, pp.543-555, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine teacher candidates’ self-efficacy beliefs towards the usage of FATIH Project technologies who study in Faculty of Education, English Language Teaching Department. In the study Convergent Parallel Design was used which is one of the mixed research designs. The quantitative data of the study was collected through "FATIH Project Technologies Self-Efficacy Scale" from 296 undergraduate students who study in Akdeniz University, Faculty of Education, English Language Teaching Department. The qualitative data was also collected through document analysis and interviews. The scale data was analysed some parametric tests. Furthermore, the research data collected through document analysis was analysed through “Yes or No" technique and the data obtained from the interviews was analysed as themes after coding. The results of the data analysis show that participants in the study group have high level of self-efficacy beliefs towards the usage of FATIH Project technologies. While teacher candidates’ self-efficacy beliefs towards the usage of FATIH Project technologies do not significantly differ according to class, their beliefs significantly differ according to gender in favour of male participants. According to findings gathered from document analysis the course contents prepared by HEC %92,85 allow the teacher qualifications designated by MONE in this context. Moreover interview findings show that teacher candidates have general knowledge about FATIH Project. This knowledge is randomly acquired however they have positive ideas about the project. For a higher level of proficiency, more concrete and feasible teaching activities can be developed by matching the project objectives and program outcomes. 

Bu çalışmada Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının FATİH Projesi teknolojilerini kullanmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada karma araştırma desenlerinden Eşzamanlı Desen kullanılmıştır. Araştırmada Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği bölümünde 296 öğrenciden “FATİH Projesi Teknolojileri Öz-Yeterlik Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Nitel veriler ise doküman incelemesi ve görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Toplanan ölçek verileri çeşitli parametrik testler ile analiz edilmiştir. Doküman incelemesi ile toplanan veriler “Var veya Yok” tekniği ile analiz edilmiş, görüşmelerden elde edilen veriler ise kodlanarak temalar halinde analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda çalışma grubunda yer alan bireylerin FATİH Projesi teknolojilerini kullanmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca İngilizce öğretmeni adaylarının öz-yeterlik inançları sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermezken, cinsiyete göre erkekler lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Doküman incelemesinden elde edilen bulgulara göre YÖK tarafından İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında belirlenen derslerin içerikleri MEB’in İngilizce Öğretmenlerinden beklediği FATİH Projesi teknolojilerinin kullanımına yönelik yeterlikleri %92,85 karşılamaya olanak tanımaktadır. Ayrıca görüşme bulguları öğretmen adaylarının FATİH Projesi hakkında genel düzeyde bilgi sahibi olduklarını, fakat bu bilgilerin büyük oranda rastgele edinilen bilgiler olduğunu ama proje hakkında olumlu düşüncelere sahip olduklarını göstermektedir. Daha üst düzeyde yeterliklerin kazanımı için proje hedefleri ve program çıktıları eşleştirilerek daha somut ve uygulanabilir öğretim etkinlikleri geliştirilebilir.