Farklı materyallerden hazırlanan geçici kuronların kenar uyum ve kırılma dirençleri üzerine yaşlandırma işleminin etkisinin incelenmesi


Creative Commons License

Yeşil Duymuş Z.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslarası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.105-107

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.105-107
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Bu çalışma farklı materyallerden hazırlanan geçici kuronların kenar uyum ve kırılma dirençleri üzerine yaşlandırma işleminin etkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem: Çalışmada kullanılan örneklerin elde edileceği kesilmiş üst birinci küçük azı dişini temsil eden metal güdük, standardizasyonun sağlanması amacıyla 6 mm kuron boyu ve 6° taper açısında 1 mm chamfer basamak ile anatomik oklüzal yüzeyli olarak Computer Numerical Control (CNC) torna tezgahında hazırlandı. Hazırlanan güdükten geleneksel ölçü yöntemiyle ölçü alınarak 160 adet epoksi rezin güdük elde edildi. Hazırlanan güdükler rastgele dört gruba ayrılarak farklı restoratif materyallerden (poli akrilik rezin; Vita CADTemp®, poli metil metakrilat (PMMA); Imident, poli etil metakrilat (PEMA); Dentalon Plus, bis-kompozit rezin; Protemp 4) geçici kuronlar hazırlandı. Hazırlanan geçici kuronlar geçici siman ile simante edildi ve 24 saat süre ile 37 oC’de distile su içinde bekletildi. Daha sonra her bir gruptaki (n=40) örneklerin yarısı (n=20) rastgele ayrılarak 5 oC ve 55 oC sıcaklıkta iki adet distile su haznesi olan ve bu hazneler arasında örnekleri taşıyacak hareketli bir düzeneğe sahip cihazda (her bir haznede 20 saniye bekletilerek) 5000 defa yaşlandırma işlemi uygulandı. Tüm örneklerin kenar aralık ölçümleri epoksi rezin güdükler üzerinde stereomikroskop kullanılarak yapıldı. Örneklerin kırılma direnci testi Instron Universal test cihazı kullanılarak gerçekleştirildi. İstatiksel analiz için Jamovi 2,2,5 istatistik programı kullanıldı. Karşılaştırmalardaki normal dağılım Kolmogorov-Smirnov testi ve Q-Q grafiği ile değerlendirildi. Normal dağılımdan dolayı, değişkenler arası ilişkinin ölçülmesinde Kovaryans analizi kullanıldı. Çoklu karşılaştırmalar için Tukey post-hoc testi uygulandı. İstatistiksel değerlendirmeler için anlamlılık derecesi p< ,05 olarak alındı.

Bulgular: Yaşlandırma işleminden bağımsız olarak, Bilgisayar Destekli Tasarım/ Bilgisayar Destekli Üretim (CAD/CAM) ile hazırlanan poli akrilik rezin (Vita CADTemp®) geçici kuronların diğer tüm materyallerden anlamlı (p< ,001) şekilde daha düşük kenar aralık değerleri gösterdiği belirlendi. Yaşlandırma işleminden bağımsız olarak, poli akrilik rezin (Vita CADTemp®) geçici kuronların diğer tüm materyallerden (Protemp 4, Imident ve Dentalon Plus) hazırlanan geçici kuronlardan; PMMA (Imident)’dan hazırlanan geçici kuronların ise PEMA (Dentalon Plus) geçici kuronlardan anlamlı (p< ,001) miktarda daha yüksek kırılma direnci değerleri gösterdiği belirlendi. Yaşlandırma işleminin tüm geçici kuronlarda kenar uyumunu ve kırılma direncini olumsuz yönde etkilediği saptandı.

Sonuç: Tüm materyallerin kenar aralık ölçüm değerleri ve dayanıklılıkları klinik olarak kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler: Farklı geçici kuron materyalleri, kenar uyumu, kırılma direnci