THE EFFECTS OF THE METHODS USED IN TEACHING THE CONCEPTS OF THE ”SUBSTANCE AND CHANGE” UNIT TO ACADEMIC SUCCESSFUL: A META ANALYSIS STUDY


Creative Commons License

Küçük A., Yıldırım N.

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.5, pp.251-268, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The topic of matter, which is included in the field of "matter and change" in the curriculum of life sciences, forms the basis of the field of chemistry. Considering that the concepts have begun to be constructed in children's minds from early ages; learning of the concept at early ages is of great importance in terms of learning the related concepts and topics at a later stage. Since the matter is an abstract subject, there are a lot of studies in the literature about how different methods and techniques are employed to be embodied. As a result of the work being done, the knowledge that learning, often cognitive development is at the level of knowledge and comprehension, practice and even higher steps cannot escape is surprisingly confronted. his result clarifies that problems associated with the introduction of many high-level skills such as researchquestioning, creative thinking, critical thinking, etc., which are included in life science to students are even though different teaching methods and techniques are used. In this context, it is necessary to classify, analyze and synthesize the trends and research results of these applied research studies in order to provide clear suggestions about future research, practices and policies on the subject field. The purpose of this study is to conduct Meta analyze is study to determine the effects of the methods used in teaching the concepts of "Matter and Change" unit. In this research, studies that examined the success of the methods used in the study to teach the substance unit at these contrary levels in Turkey between 2000-2016 were searched from the literature. Thirty-three studies with the specified criteria aware identified as the sample. The effect values were calculated with the help of the data obtained from the studies and the relation between these values was compared with the Kruskal Wallis H test. At the end of the study, there was no significant difference between the methods used and student achievement. It was ended with suggestions for further studies.

Fen bilimleri öğretim programında “Madde ve Değişim” öğrenme alanı içinde yer alan madde konusu, kimya alanının temelini oluşturmaktadır. Kavramların çocukların zihinlerinde erken yaşlardan itibaren yapılanmaya başladığı dikkate alındığında; kavramın öğrencilerce erken yaşlarda, doğru öğrenilmesi daha sonraki ilişkili kavram ve konularının da öğrenilebilmesi açısından büyük önem taşır. Madde konusu da soyut bir konu olduğundan, somutlaştırılabilmesi için farklı yöntem ve tekniklerin işe koşulduğuyla ilgili çok sayıda araştırma literatürde yer almaktadır. Yapılan çalışmaların sonucunda, öğrenmelerin, çoğunlukla bilişsel gelişimin bilgi ve kavrama basamağında kaldığı, uygulama ve hatta daha üst basamaklara çıkılamadığı bilgisi şaşırtıcı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu sonuç, farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılsa da fen bilimleri öğretim programında yer alan araştırma-sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme vd. birçok üst düzey becerinin öğrencilere kazandırılmasıyla ilgili problemlerin devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, konu alanıyla ilgili gelecek araştırmalar, uygulamalar ve politikalarhakkında açık öneriler sağlamak için, bu uygulamalı eğitim araştırmalarının tasnif edilmesi, eğilimlerinin ve araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve sentezlenmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı “Madde ve Değişim” ünitesindeki kavramların öğretiminde kullanılan yöntemlerin öğrenci başarısına etkisini belirlemeye yönelik bir meta analiz çalışması yapmaktır. Araştırmada 2000-2016 yılları arasında ülkemizde ortaokul seviyesinde madde ünitesinin öğretilmesinde kullanılan yöntemlerin başarıya etkisini inceleyen çalışmalar literatürden taranmıştır. Bu çalışmalar arasından belirlenen kriterlere sahip olan 33 çalışma örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışmalardan elde edilen veriler yardımıyla etki değerleri hesaplanarak bu değerler arasındaki ilişki Kruskal Wallis H testi ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda kullanılan yöntemler ve öğrenci başarısı arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Çalışmaya yapılan önerilerle son verilmiştir.