Problems and Solution Proposals in The Emergency Remote Education Process: Parental Perspective


Turgut Y. E., Kopuz T., Özalp E.

ICOPR 2021-International Congress of Pedagogical Research, Bukit-Mertajam, Malaysia, 15 - 16 May 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bukit-Mertajam
  • Country: Malaysia
  • Page Numbers: pp.1
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to reveal the problems experienced by children of parents who are one of the important components of the emergency remote education (ERE) process and reveal the solutions developed for these problems. In this study, a case study design which is one of the qualitative research methods was used. A semi-structured interview form was used for data collection tools in the study conducted with a total of ten parents, five mothers and five fathers whose children attended ERE. The obtained data was analyzed through the content analysis technique. As a result of analysis, the problems encountered by parents while carrying out the process and the solutions developed for these problems are collected under the title of child, parent, and system. The results of the study show that parents generally experienced motivation problems about their children and they encountered system-related problems during ERE. To solve these problems, parents preferred to do activities their children enjoy, and they get help from someone who knows or benefit from their own knowledge. Besides, parents expressed that their workload increased during ERE and they generally received support from their spouses to balance the increasing workload. Organizing information activities via media and creating learning contents related to the parental guidance in distance education are among the developed suggestions to accelerate the adaptation process of parents to distance education and to ensure that parents can manage this process more efficiently.

Bu araştırmada eğitim sürecinin önemli bileşenlerinden biri olan ebeveynlerin çocuklarının acil uzaktan eğitim (AUE) sürecinde yaşadığı sorunların ve bu sorunlara yönelik geliştirdiği çözümlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çocukları AUE'ye katılan 5 anne ve 5 baba olmak üzere toplam 10 ebeveyn üzerinden gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Analiz sonucunda, ebeveynlerin süreci yürütürken karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirilen çözümler; çocuk, ebeveyn ve sistem başlıkları altında toplanmıştır. Ebeveynlerin süreç içerisinde genellikle çocuklarıyla ilgili motivasyon sorunu yaşadığı ve sistem kaynaklı sorunlarla karşılaştıkları; bunların çözümünde ise çocuklarının sevdiği etkinlikleri yapmayı tercih ettikleri, bilen birilerinden yardım aldıkları ya da kendi bilgilerinden yararlandıkları araştırmada elde edilen sonuçlar arasındadır. Ayrıca ebeveynler AUE süreci içerisinde iş yüklerinin arttığını ve artan iş yükünü dengelemek için genellikle eşlerinden destek aldıklarını ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin uzaktan eğitime uyum sürecinin hızlandırılması ve ebeveynlerin bu süreci daha sağlıklı yönetebilmelerinin sağlanması amacıyla basın-yayın yoluyla bilgilendirme çalışmalarının yapılabileceği, uzaktan eğitimde ebeveyn rehberliğine ilişkin eğitim içeriklerinin oluşturulabileceği geliştirilen öneriler arasındadır.