DOES THE ECOLOGICAL FOOTPRINT PER CAPITA CONVERGE IN E7 COUNTRIES? NEW EVIDENCE FROM THE PANEL FOURIER STATIONARITY TEST


Creative Commons License

Saraç H., Hacıimamoğlu T.

Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Nevşehir, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.562-573

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.562-573
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Sustainable development is generally expressed as the realization of welfare increase by protecting and improving environmental and human development. While putting an effort to increase welfare, however, environmental pollution and environmental-related problems are getting worse. It is accepted that the most important factor underlying this situation is the activities of people. Ecological footprint, which is a comprehensive indicator of degradation by human influence, is the subject of studies in many disciplines. Environmental pollution convergence analyzes are also important and decisive in terms of environmental policies. In this context, the aim of the study is to empirically analyze the ecological footprint convergence per capita for developing countries in the 1961-2017 period. For this purpose, the cross-section extended Dickey-Fuller panel unit root test and panel stationarity test with sharp and Fourier breaks which is recently developed were used. Findings from the crosssection extended Dickey-Fuller panel unit root test show that the footprint per capita diverges for developing countries. In the findings obtained from the newly developed Fourier panel stability test, however, it is concluded that the footprint per capita converges. In the light of the results obtained, it can be stated that the difference in terms of environmental pollution in the relevant countries has decreased over time. Finally, it is recommended that these countries act together and focus on common policy decisions in order to prevent environmental pollution.

Sürdürülebilir kalkınma, refah artışının çevresel ve insani gelişmeyi koruyarak ve iyileştirerek gerçekleşmesi olarak ifade edilmektedir. Fakat refahı artırma çabası içerisinde günümüzde çevre kirliliği ve çevre ilişkili sorunlar giderek daha kötü bir hal almaya başlamıştır. Bu durumun temelinde yatan en önemli faktörün insanların ortaya koyduğu faaliyetler olduğu kabul edilmektedir. İnsan etkisi ile bozulmanın kapsamlı bir göstergesi olan ekolojik ayak izi, birçok disiplinde çalışmalara konu olmaktadır. Aynı zamanda çevre kirliliği yakınsaması analizleri, ele alınan çevresel politikalar bakımından önemli ve belirleyicidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı 1961-2017 döneminde gelişmekte olan ülkeler için kişi başına düşen ekolojik ayak izi yakınsamasının ampirik olarak analiz edilmesidir. Bu amaçla yatay kesit genişletilmiş Dickey-Fuller panel birim kök testi ve yeni geliştirilen keskin ve Fourier kırılmalı panel durağanlık testi kullanılmıştır. Yatay kesit genişletilmiş Dickey-Fuller panel birim kök testinden elde edilen bulgular gelişmekte olan ülkeler için kişi başına düşen ayak izinin ıraksadığını göstermektedir. Yeni geliştirilen Fourier panel durağanlık testinden elde edilen bulgularda ise kişi başına düşen ayak izinin yakınsadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında ilgili ülkelerde çevre kirliliği anlamında aradaki farkın zamanla kapandığı ifade edilebilir. Son olarak bu ülkelere çevre kirliliğini önlemek amacıyla birlikte hareket etmeleri ve ortak politika kararları etrafında yoğunlaşmaları önerilmektedir.