Çocuk Adalet Sistemi Çalışanlarının Bakış Açısından Çocukların Suça Sürüklenme Nedenleri


Creative Commons License

KARATAŞ Z.

8. International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.143

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Viyana
  • Country: Austria
  • Page Numbers: pp.143
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

CAUSES OF JUVENILE DELINQUENCY FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE SYSTEM PROFESSIONALS

Despite all the efforts and social spending related to the prevention of crime, it is experiencing an increase in the number of delinquent children on a global scale with each passing year. In Turkey, the number of children brought to the security units due to their delinquent behaviour was 108.675 in 2016. Studies on the prevention of delinquency indicate that it is unlikely to reduce the delinquency rates with judicial measures such as increasing punishment. Therefore, it is more important to focus on the risk factors that cause delinquency and to provide permanent solutions to reduce the risk factors by giving disincentive and preventive efforts rather than intervening in consequences of delinquency.

The purpose of this study is to determine and classify the risk factors in juvenile delinquency from the point of view of the professionals who work with delinquent children under the juvenile justice system. In this study, which is based on the ecological system approach, it is aimed to describe the risk factors causing juvenile delinquency and to offer suggestions about the measures to be taken.

Qualitative research method was used in the research. The qualitative method is aimed at reaching a holistic understanding of how the causes of juvenile delinquency is perceived in the context of the judicial system. Because of the multidisciplinary nature of the juvenile justice system, a purposeful approach was used to select the sample and care was taken to ensure maximum diversity. To collect data, 22 professionals working in juvenile justice system were interviewed. Data were collected using semi-structured interview form. The data were transcribed into text and transferred to a computer application to analize. In the analysis of the data, the NVivo Qualitative Data Analysis Program was utilized with an inductional approach and firstly common conceptual codes were created in accordance with the opinions of the participants and then sub-themes and themes were reached.

According to the research result; it has been observed that the children were mostly successful due to family and social reasons, the problems in the peer group and the education process were effective in delinquency, and the problem was delayed due to the lack of a warning system that could detect risks in an early phase. In the direction of the findings, it is suggested that, in order to prevent the repetition of delinquency, there is a need for strengthening the psycho-social services and models such as referring, mediation and early warning system.

Key Words:Juvenile justice system; delinquent children; risk factors, ecological system approach.

ÇOCUK ADALET SİSTEMİ ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENME NEDENLERİ

Suçun önlenmesine ilişkin yapılan tüm çalışmalara ve harcamalara rağmen küresel ölçekte ve Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısında her geçen yıl artış yaşanmaktadır. Türkiye’de 2016 yılında suça sürüklenmesi nedeni ile güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 108 bin 675’dir. Suçun önlenmesine ilişkin çalışmalar, cezaların arttırılması gibi adli tedbirlerle suç işleme oranın azaltılmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla suça müdahaleden daha çok, suçun ortaya çıkmasına neden olan risk faktörlerine odaklanmak ve bu risk etmenlerinin azaltılmasına yönelik koruyucu, önleyici çalışmalara ağırlık vermek kalıcı çözümler üretilmesi açısından önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; çocuk adalet sistemi kapsamında suça sürüklenen çocuklara yönelik uygulama yapan meslek elemanlarının bakış açısıyla çocukların suça sürüklenmesine neden olan risk faktörlerini belirlemeye ve sınıflandırmaya çalışmaktır. Ekolojik sistem yaklaşımı esas alınarak yapılan bu çalışmada çocukların suç işlemesine neden olan risk faktörlerinin betimlenmesi ve alınacak önlemler konusunda öneriler sunulması hedeflenmiştir.

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel yöntem sayesinde çocuk suçluluğu olgusunun nedenlerinin adli sistem bağlamında nasıl algılandığına dair bütüncül bir kavrayışa ulaşılması hedeflenmiştir. Çocuk adalet sisteminin çok disiplinli yapısı nedeniyle örneklem seçiminde amaçsal yaklaşım kullanılmış ve maksimum çeşitliliğin sağlanmasına özen gösterilmiştir. Araştırma kapsamında 22 çocuk adalet sistemi çalışanıyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Veriler yazılı metin haline getirilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde tümevarımcı bir yaklaşımla NVivo Nitel Veri Analizi Programı’ndan yararlanılmış ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda öncelikle ortak kavramsal kodlar oluşturulmuş, sonrasında da alt tema ve temalara ulaşılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre; çocukların ağırlıklı olarak aile ve sosyal çevreden kaynaklanan nedenlerle suça yöneldikleri, akran grubu ve eğitim sürecindeki sorunların suç işlemede etkin olduğu, riskleri erkenden tespit edebilecek bir uyarı sisteminin olmaması nedeniyle de soruna geç müdahale edildiği görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda çocuk adalet sisteminde çocuğun tekrar suç işlemesinin önüne geçilebilmesi için psiko-sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi; yönlendirme, arabuluculuk ve erken uyarı sistemi gibi modellerin etkin ve yaygın hale getirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Çocuk adalet sistemi; suça sürüklenen çocuklar; risk faktörleri, ekolojik sistem yaklaşımı.