Effect of Different Sowing Dates on Yield and Yield Characters in Chickpea


BİÇER B. T., albayrak o., AKINCI C.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.51-57, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The research was aimed to determine the yield, its components and seed quality of chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes at different planting dates (winter and early spring) in the Diyarbakir province and Kiziltepe district of Mardin. The effect of different planting dates for number of flowering and matuiry dates, plant height, number of pods and seeds per plant, 100 seed weight and seed yield was significant. Plant height, number of pods and seeds per plant, 100 seed weight and seed yield in winter planting were found higher than spring planting. Seed yield ranged from 92.2 kg/da to 195.4 kg/da in winter planting, ranged from 81.0 kg/da to 140.3 kg/da in spring planting. Arda and Azkan varieties were high yielding in winter planting. All chickpea lines were susceptible to anthracnose disease (Ascochyta rabiei) in winter planting, Standard varieties were resistance/tolerance to anthracnose disease. Cooking time was about 51.1 minute in winter planting and 47.7 minute in spring
Bu araştırma farklı ekim zamanlarının (kışlık ve erken ilkbahar) nohut (Cicer arietinum L.) genotiplerinin verim ve verim unsurları ile tane kalitesine etkisini incelemek amacıyla Diyarbakır merkez ve Mardin iline bağlı Kızıltepe ilçesinde yürütülmüştür. Ekim zamanlarının çiçeklenme ve olgunlaşma süresi, bitki boyu, bitkide bakla ve tane sayısı, 100 tane ağırlığı ve tane verimine etkisi önemli bulunmuştur. Kışlık ekimlerde bitki boyu, bitkide bakla ve tane sayısı ve tane verimi değerleri ilkbahar ekimlerine göre yüksek bulunmuştur. Tane verimi kışlık ekimlerde 92.2 kg/da ile 195.4 kg/da arasında, ilkbahar ekimlerinde 81.0 kg/da ile 140.3 kg/da arasında değişmiştir. Azkan ve Arda çeşitleri kışlık ekimlerde yüksek verimli bulunmuştur. Kışlık ekimlerde tüm hatlar antraknoz hastalığına (Ascochyta rabiei) hassas, standart çeşitler dayanıklı/tolerant bulunmuş, Gökçe çeşidinde kışlık ekimlerde yüksek oranda antraknoz hastalığı saptanmıştır. Protein oranı %24.0 olarak belirlenmiş, ekim zamanları arasında fark bulunmamıştır. Pişme süresi kışlık ekimlerde ortalama 51.1 dakika, ilkbahar ekimlerinde 47.7 dakika olmuştur