Bibliometric Analysis of the Concept of Employee Advocacy in Business and Management Literature


Ön E., Yanık G.

22.Uluslararası İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 September - 09 October 2023, pp.181-189

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.181-189
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the study is to perform a bibliometric analysis of scientific publications on the concept of "employee advocacy". In this context, the sample of the study consists of scientific publications in the Web of Science database with "employee advocacy" in the study title. Among these examined publications, 20 studies suitable for content analysis in the "Business" and "Management" categories; was evaluated in terms of the dependent variable, independent variable, publication year, type of analysis and data collection method. As a result of the examination, it was found that employee advocacy was handled with many variables such as corporate social responsibility, job embeddedness, turnover intention, organizational commitment, organizational citizenship behavior and social media, the studies conducted in terms of method were largely similar to each other, and the research method was largely (85%) quantitative method is preferred, and there is a deficiency in this direction due to the low number of qualitative studies. The findings provide researchers with a roadmap along with drawing a general framework on the subject.

Çalışmanın amacı, “çalışan savunuculuğu” konusunda yapılan bilimsel yayınların bibliyometrik analizini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda çalışmanın örneklemini, Web of Science veri tabanında yer alan ve çalışma başlığında “employee advocacy” olan bilimsel yayınlar oluşturmaktadır. İncelenen bu yayınlar içerisinden “Business” ve “Management” kategorilerindeki içerik analizine uygun 20 çalışma; bağımlı değişken, bağımsız değişken, yayın yılı, analiz türü, veri toplama yöntemi, kullanılan ölçekler ve sektör dağılımları açısından değerlendirilmiştir. İnceleme sonucunda, çalışan savunuculuğunun kurumsal sosyal sorumluluk, işe gömülmüşlük, işten ayrılma niyeti, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve sosyal medya gibi çok sayıda değişkenle ele alındığı, yöntem açısından yapılan çalışmaların birbiriyle büyük oranda benzerlik gösterdiği, araştırma yöntemi olarak büyük ölçüde (%85) nicel yöntem tercih edildiği, nitel araştırmaların sayısının azlığı nedeniyle bu yönde bir eksiklik olduğu tespit edilmiştir. Bulgular araştırmacılara konu ile ilgili genel bir çerçeve çizmek ile birlikte bir yol haritası sunmaktadır.