The Relationship between the Situation of Being Exposed to Violence and the Burnout in Security Guards Working in the Hospital


ARDIÇ C., Usta O., Zeren Öztürk G.

Konuralp Medical Journal, vol.10, no.2, pp.153-159, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Konuralp Medical Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.153-159
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Objective: Burn-out affect was shown every occupational groups. Security guards at hospitals are at more risk because of their exposure to violence and their workload. The aim of this study was to investigate the relationship between the situation of being exposed to violence and the burnout in security guards at hospitals. Methods: Study was performed between April and June 2017 at 6 hospitals from 3 different cities in Turkey. A self-report questionnaire was performed and filled by participants with face-to-face interaction. Questionnaire was consisting of 15 items towards variables that might cause burn-out syndrome and sociodemographic variables. Maslach Burnout Inventory was used to measure burn-out level of the participants. Statistical analyses were performed using SPSS. P < 0.05 was statistically significant. Results: Participants were 215 security guards. 65.5 % (n=141) were exposed to verbally violent and 40.9 % (n=88) were exposed to physically violent acts during the past 12 months three times or more. There was statistically significant relation between exposure to verbal or physical violence in last year and Maslach emotional exhaustion scores. There was significant relation between Maslach depersonalization scores of the security guards who exposed to physical violence in last year, but it was not significantly at whom exposed to verbal violence in last year. Conclusions: We found that as burn-out increased with exposure to violence. Therefore we suggest that security guards need to be educated about coping with violence and communication; also should evaluated physiologically within periodic examination. Keywords: Burnout, Security Guards, Violenc

Hastanede Çalışan Güvenlik Görevlilerinin Şiddete Maruz Kalma ile Tükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki ÖZET Amaç: Tükenmişliğin etkisi her meslek grubunda gösterilmiştir. Sağlık sektöründe çalışan güvenlik güçleri gerek iş yükü, gerekse şiddete maruz kalmaları nedeniyle diğer sektörlere göre daha fazla risk altındadır. Bu çalışmada hastanede çalışmakta olan güvenlik görevlilerinin tükenmişlik düzeylerinin şiddet görme durumları ve diğer faktörlerle ilişkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız 2017 yılı Nisan-Haziran ayları arasında 3 farklı ilden 6 hastanede yapılmıştır. Çalışmada amacına uygun olarak hazırlanan sosyo-demografik özelliklere ve Tükenmişlik Sendromuna sebep olabileceği düşünülen değişkenlere yönelik 15 sorudan oluşan bir anket ile katılımcıların tükenmişlik düzeyini belirlemek için Maslach tükenmişlik ölçeği araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Veriler SPSS 20.0 paket programında değerlendirilmiştir. p<0,05 anlamlı olarak alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya hastanede çalışan 215 güvenlik görevlisi katılmıştır. Katılımcıların şiddet görme durumları değerlendirildiğinde %65,5’i (n=141) son bir yılda 3 veya daha fazla sözlü şiddete, %40,9’u (n=88) son bir yılda 3 veya daha fazla fiziksel şiddete maruz kalmıştı.Son 1 yıl içinde sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalanların Maslach Duygusal tükenme puanları arasında ilişki bulunmuştur. (p<0.05) Son 1 yıl içinde fiziksel şiddete maruz kalanlarda Maslach Duyarsızlaşma puanı arasında ilişki varken (p<0.05) sözlü şiddete maruz kalanlarda fark bulunamamıştır. (p>0.05) Sonuç: Hastanede çalışan güvenlik görevlerinin şiddetle karşılaşma sıklıkları arttığında tükenmişlik durumlarının da arttığını saptadık. Bu nedenle güvenlik görevlilerinin şiddet ile başa çıkma ve iletişim konularında eğitim almaları ve periyodik muayene kapsamında psikolojik değerlendirilme yapılmasını önermekteyiz.