YARATICI PROBLEM ÇÖZME ÖZELLİKLERİ ENVANTERİNİTÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI


Creative Commons License

Baran Bulut D., İpek A. S., Aygün B.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.1360-1377, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to make an adaptation study of Creative Problem Solving Attribute Inventory (CPSAI) to Turkish and to obtain a measurement tool for revealing the creative problem solving characteristics of secondary school students. The CPSAI which is used in the study is developed by Lin (2010) and aimed to reveal the creative problem solving characteristics of the students. The original inventory is of the 5-point Likert type, consists of 49 items and five factors: convergent thinking, divergent thinking, motivation, environment, general knowledge and skills. As a result of the changes made by Lin (2010), this scale has been reduced to 40 items. During the Turkish validity and reliability studies of the inventory, primarily linguistic equivalence studies were conducted. The validity and reliability of the scale was respectively measured with Confirmatory Factor Analysis and the reliability coefficient obtained with Cronbach α and the results showed that the scale has a five-factor structure as in the original version. Totally 856 secondary school students studying in different provinces have been included for the research. The results of the study reveal that Turkish-adapted CPSAI consists of 40 items is a valid and reliable measurement tool that can be used to determine creative problem solving characteristics of secondary school students. Key Words: Creative problem solving, validity, reliability

Bu çalışmada Yaratıcı Problem Çözme Özellikleri Envanteri (YPÇÖE)’nin Türkçeye uyarlama çalışmasını yapmak ve ortaokul öğrencilerinin yaratıcı problem çözme özelliklerini ortaya çıkarmaya yönelik bir ölçme aracı elde etmek amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında kullanılan YPÇÖE, Lin (2010) tarafından geliştirilmiş ve öğrencilerin yaratıcı problem çözme özelliklerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Özgün envanter, 5’li likert tipinde olup 49 maddeden ve yakınsak düşünme, ıraksak düşünme, motivasyon, çevre, genel bilgi ve beceriler olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır. Yine Lin (2010) tarafından yapılan değişiklikler ile bu ölçek 40 maddeye indirilmiştir. Envanterin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sırasında öncelikle dilsel eşdeğerlilik çalışması yapılmıştır. Daha sonra geçerlik ve güvenirliği için sırasıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve güvenirlik katsayısı Cronbach α yapılmış ve ölçeğin orijinal ölçekteki gibi beş faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya farklı illerde öğrenim gören 856 tane ortaokul öğrencisi dahil edilmiştir. Çalışma sonuçları, Türkçeye uyarlanan 40 maddelik YPÇÖE’nin ortaokul düzeyindeki öğrencilerin yaratıcı problem çözme özelliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Yaratıcı problem çözme, geçerlilik, güvenilirlik