ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİNDE IMO VE USCG’NİN BALAST SUYU REGÜLASYONLARI


Creative Commons License

ŞANLIER Ş.

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) (Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)), vol.6, no.4, pp.54-66, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

International trade has many strategic aspects. The nature of trade relations is mostly determined by market, transport and legal norms. The national regulations to which ships are affiliated and the legal regulations applied by the port states in which they operate, binding all parties. In this study, the legal aspects of international trade by sea were emphasized. Within the scope of the limitation of the study, the current status of the International Maritime Organization (IMO) and US Coast Guard Regulations (USCG), which are trying to bring a certain standard to almost all activities in the marine environment, have been determined in terms of ballast waters. Mechanical, physical, chemical and other methods of ballast water treatment systems developed by the manufacturers are taken into consideration. The scope of the BWM 2004 Convention and the USCG regulations were added to the study, the obligations and the differences between them were evaluated.

Uluslararası ticaretin stratejik pek çok boyutu vardır. Ticari ilişkilerin mahiyetini çoğunlukla piyasa, taşıma ve hukuk normları belirler. Gemilerin tabi olduğu ulusal düzenlemelerle ticari faaliyette bulunacakları liman devletlerinin uyguladıkları yasal düzenlemeler bütün tarafları bağlar. Bu çalışmada, deniz yoluyla gerçekleşen uluslararası ticaretin hukuki boyutunu ilgilendiren düzenlemeler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın sınırlılığı kapsamında deniz ortamında gerçekleşen hemen her faaliyete belli bir standart getirmeye çalışan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Regülasyonları (USCG)’nın “balast suları”yla ilgili mevcut durumları mikro anlamda tespit edilmiş, yapılan düzenlemeler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Üretici firmalar tarafından geliştirilen balast suyu arıtım sistemlerinden mekanik, fiziksel, kimyasal ve diğer yöntemler dikkate alınmıştır. Çalışmaya BWM 2004 Sözleşmesi ile USCG düzenlemelerinin kapsamları, getirdikleri yükümlülükler ve aralarındaki farklılıklar da eklenerek son durum değerlendirmesine gidilmiştir