Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi


ACUNER E.

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 14 - 16 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gümüşhane
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In this study it is analyzed how Zigana Tourism Center is evaluated by local destination management organizations according to global sustainable tourism criteria that is determined by Global Tourism Council for destinations. Destination management organizations are the agencies that are responsible for managment, presentation and marketing of a touristic destination as a whole product. World Tourism Organization suggests that destination management organizations are included in three categories. These are; national tourism authorities that are responsible for marketing and management of tourism at the national level, regional destination management organizations that are responsible for marketing and management of a region at the province level and local destination management organizations that are responsible for marketing and management of a districtor a town. In the study qualitative research method wasused. The design of the study is casestudy. The population of the study is local destination management organization of Zigana Tourism Center. Interview, document review and observation methods were used for data collecting. First the research problem and sub-problems were developed, then the analysis unit was determined, the case was identified and the participants were chosen. Then data was collected, collected data was associated with sub-problems, data was analysed and findings were commented and reported. 

Çalışmada Zigana Turizm Merkezi?nin (ZTM), Küresel Turizm Konseyi?nin destinasyonlar için belirlediği küresel sürdürülebilir turizm kriterleri doğrultusunda yerel destinasyon yönetim örgütleri tarafından nasıl değerlendirildiği analiz edilmiştir. Destinasyon yönetim örgütleri; bir turistik destinasyonun bütün bir ürün olarak pazarlanmasından, tanıtımından ve yönetiminden sorumlu organlardır. Dünya Turizm Örgütü, destinasyon yönetim örgütlerinin sıralanan üç kategoriden birine dahil olduğunu belirtmektedir. Bu kategoriler; turizmin ulusal düzeyde pazarlanmasından ve yönetiminden sorumlu ulusal turizm otoriteleri, il yada eyalet bazında bir coğrafi bölgenin turizm pazarlaması ve yönetiminden sorumlu bölgesel destinasyon yönetim örgütleri ve ilçe yada kasaba gibi daha küçük coğrafi alanların turizm pazarlanmasından ve yönetiminden sorumlu yerel destinasyon yönetim örgütleri Şeklinde sıralanır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın deseni durum çalışmasıdır. Çalışmanın evreni ZTM yerel destinasyon yönetim örgütüdür. Çalışmada veri toplamak için; görüşme, doküman inceleme ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada önce, araştırma problemi ve alt problemleri geliştirilmiştir, daha sonra analiz birimi saptanmış, çalışılacak durum tanımlanmış ve araştırmaya katılacak bireyler seçilmiştir. Ardından veriler toplanmış, toplanan veriler alt problemlerle ilişkilendirilmiş, veri analizleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular yorumlanarak raporlaştırılmıştır.