STEM Eğitimi Almış Öğretmenlerin STEM Öğretimi Hakkındaki Görüşleri


Creative Commons License

ÇINAR S., Terzi S. Y.

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.213-245, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to reveal the views of teachers about STEM education, in particular the problems they experienced during the applications of STEM education and their solution suggestions. In this study, the phenomenographic pattern which is one of the qualitative research methods was used as the research method. The study group of the research consisted of 20 teachers who participated in STEM ISE [In-Service Training] courses and therefore the convenience sampling technique which is one of the purposive sampling techniques was used. Data was collected using a semi-structured interview form and the resulting data was performed by using descriptive and content analysis methods. It was determined that teachers who received STEM ISE education teach STEM-focused teaching, integrate engineering and technology disciplines into their lessons, particularly creating a STEM-focused teaching environment, and using the engineering design process and problembased learning methods. In addition, the teachers argued that the STEM teaching environment leads to an interdisciplinary learning environment for students and that both developed students' creative thinking and improve problem-solving skills. On the other hand, the teachers had various concerns, such as not being able to obtain materials, lack of knowledge on STEM disciplines and not being able to train the curriculum while designing STEM education. While applying STEM teaching in their classrooms, they face particular obstacles such as lack of materials, inability to deliver on time, noise, and lack of knowledge in STEM disciplines. It is assumed that teachers who had STEM ISE education would overcome such obstacles. Thanks to the recommendations they would be acknowledged in cooperation with STEM education experts and the experiences they would be gained by continuing to apply STEM education in their classes.

Bu çalışmanın amacı, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) hizmet içi eğitimi almış öğretmenlerin STEM eğitimi hakkında görüşlerini, uygulamalar sırasında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi desenlerinden biri olan fenomenografik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan uygun durum örnekleme tekniği kullanılarak STEM hizmet içi eğitim [HİE] kurslarına katılan 20 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve elde edilen verilerin analizi için betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin sınıflarında STEM eğitimi yaptıkları, STEM öğrenme ortamı oluşturmak için derslerine mühendislik ve teknoloji disiplinlerini entegre ettikleri, öğretim yöntemi olarak mühendislik tasarım süreci ve probleme dayalı öğrenme yöntemleri kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler STEM öğrenme ortamının öğrencilere disiplinler arası bir öğrenme ortamı yarattığı ve öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdiği düşüncesine sahip oldukları bulunmuştur. Diğer taraftan öğretmenler ders öncesi STEM öğrenme ortamını tasarlarken malzeme temin edememe, STEM disiplinleri alan bilgi eksikliği ve öğretim programını yetiştirememe gibi kaygılara sahip oldukları, sınıflarında uygulamalarında de malzeme eksikliği, zamanın da yetiştirememe, gürültü ve STEM disiplinlerine ait bilgi eksikliği gibi engellerle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bu engelleri STEM eğitim uzmanlarıyla iş birliği yaparak alacakları öneriler ve sınıflarında STEM öğretimini uygulamaya devam ederek kazanacakları deneyimler sayesinde aşabileceği düşünülmektedir.