Hepatit B Virüsü ile Enfekte Kişilerin Hastalık Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

YILDIZ İ. E. , ÇETİNKAYA AYDIN Ö., KOSTAKOĞLU U. , ERTÜRK A. , ÇOPUR ÇİCEK A. , SÖNMEZ E.

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 Mayıs - 15 Haziran 2016, ss.93-94

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.93-94

Özet

Giriş: Hepatit B virus (HBV) enfeksiyonu halen tüm dünyada önde gelen sağlık sorunlarından biridir. Dünya nüfusunun yaklaşık 1/3’u HBV ile enfektedir. Ülkemizde, HBV enfeksiyonu endemiktir ve horizontal geçiş bulaşta önemlidir. Enfeksiyondan korunmada aşılama ve eğitim çalışmalarının rolü büyüktür. Bu faliyetler için bilgi düzeylerinin ölçümü ve değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
Gereç ve Yöntem: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisi ve polikliniğinde takip edilen toplam 570 HBV temaslı kişi çalışmaya alındı. HBV temaslıların 288’i Kronik Hepatit B hastası olup tedavi-takipli, 282’si taşıyıcı idi. Katılımcılara 12 sorudan oluşan anket uygulandı. Sonuçlar uygun istatistik yöntemlerle değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda, Kronik Hepatit B hastalarının %53,8’i erkek (n=155) %46,2’si (n=133) kadın olup yaş ortalamaları 44,8±13,1 (15-77) ve taşıyıcıların ise %51,1’i erkek (n=144), %48,9’u kadın (n=138) yaş ortalamaları 38,9±13,4 (14-77) olarak bulundu. Hastaların yaş, cinsiyet, medeni halleri, yaşadıkları yer, sigara-alkol kullanımı gibi demografik bulguları Tablo 1’de ve Hepatit bulaşı ile ilgili bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. Kronik Hepatit B hastalarının ve taşıyıcıların eğitim durumları ve meslekleri Grafik 1 ve Grafik 2’de verilmiştir (p değerleri sırasıyla 0,01 ve 0,56). 
Sonuç: Toplumun eğitim düzeyindeki yetersizlik, Hepatit B hasta grubunun, sosyal hayatlarında da sıkıntı yaşamalarına sebep olmaktadır. Hastalık hakkında bilgi düzeyinin ve farkındalığın artırılması faydalı olacaktır. Ayrıca aşılama çalışmaları ile hastalık bulaş ve görülme sıklığında azalma sağlamak mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B, bilgi düzeyi, eğitim