Teacher Opinions on the Place and Acquisition of Historical Research Skills in Social Studies Course


Creative Commons License

Seyhan A.

The Journal of International Education Science, vol.10, no.37, pp.575-602, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tarihsel araştırma becerisi öğrencilerin, tarihsel bilgileri sorgulama, olaylar hakkında sorular sorma, tarihi şahsiyetlerin bakış açılarını anlama, bir konuyu derinlemesine inceleme gibi yetenekleri kazanmaları için önemlidir. Bu beceriyi kazanamayan öğrenciler yazılı tarihin insan ürünü olduğunu ve tarihi yargıların geçici ve tartışılabilir olduğunu anlamakta zorlanmaktadır. Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihsel araştırma becerisi ve bu becerinin kazandırılmasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Durum çalışması modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme ile belirlenen 15 öğretmendir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarından, öğrencilerin tarihsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi için farklı strateji, yöntem ve etkinliklerin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Öğrenciler en çok uygun kaynakları bulma ve seçme sürecinde zorlanmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin bu konudaki zorluklarını aşmalarına yardımcı olmak için ek kaynaklara erişim ve öğrencilerin kaynak seçim becerilerini geliştirme önlemleri almalıdır. Tarihsel araştırma becerilerini geliştirme ve bu becerileri öğrencilere aktarma sürecini iyileştirmek için daha fazla öğretmen rehberliği ve desteği sunulmalıdır.