An Alternative Institution in Providing Local Services: Local Government Unions and Legal Basis


Creative Commons License

Koçak B.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.10, pp.161-183, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 The aim of this study is to examine the local government unions, which are neglected among local government units, why they are needed and their legal basis. National and international cooperation has diversified with the increasing importance of local services. The main reason for this is the idea of increasing the productivity and quality of service in the work of the local governments. Local administrations, which are the closest service units to the public, are also affected by the competition between cities and use local government associations as an alternative method of service delivery. If the necessary resources are not or cannot be provided by the central government in order to develop and compete with other cities, the local government must provide these resources by its own means or from outside the country. When common or similar needs arise, one of the most accurate solutions is to come together and form of local governments union that need to meet these needs. There are many legal bases that provide the basis for the establishment and cooperation of local government associations both at national and international area. In this study, the definition of local government unions and their needs, cooperations and legal bases were examined.

Bu çalışmanın amacı, yerel yönetim birimleri arasında ihmal edilmiş bir kurum olan yerel yönetim birliklerini, bu birliklere neden ihtiyaç duyulduğunu ve bu birliklerin yasal dayanaklarını incelemektir. Yerel hizmetlerin öneminin artması ile birlikte ulusal ve uluslararası alanda işbirlikleri de çeşitlenmiştir. Bunun başlıca sebebi işbirliğine giren örgütlerin çalışmalarında verimliliği arttırma ve hizmet kalitesini yükseltme düşüncesidir. Halka en yakın hizmet birimi olan yerel yönetimler, kentler arası rekabet ortamından da etkilenerek, hizmet sunumunda alternatif bir yöntem olarak yerel yönetim birliklerini de kullanmaktadırlar. Kentin gelişebilmesi ve diğer kentlerle rekabet edebilmesi için gerekli kaynaklar merkezi yönetim tarafından sağlanmıyor ya da sağlanamıyor ise, yerel yönetimin bu kaynakları kendi imkânlarıyla ya da ülke dışından sağlaması gerekmektedir. Ortak veya benzer ihtiyaçlar ortaya çıktığında ise en doğru çözümlerden biri, bu ihtiyaçları karşılaması gereken yerel yönetimlerin bir araya gelerek birlik oluşturmalarıdır. Hem ulusal düzeyde, hem de uluslararası düzeyde yerel yönetim birliklerinin kurulumuna ve işbirliklerine zemin hazırlayan birçok hukuki dayanak bulunmaktadır. Bu çalışmada da yerel yönetim birliklerinin tanımı yapılarak, gereksinimleri, işbirlikleri ve hukuki dayanakları incelenmiştir.