Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Yumurtalarında Bazı Kimyasal Maddelerin Dezenfeksiyon Amaçlı Kullanımının Araştırılması


Creative Commons License

Balta F., Abdullahoğlu E.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.8, no.4, pp.691-699, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aimed to determine the effects of some chemicals on the eyed stage and hatching rates of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs. Experimental groups consisted of chloramine-T, formalin, hydrogen peroxide, potassium permanganate, sodium chloride and control group. The study was conducted in three replications. The best average survival rate until the fertilized eggs were observed was determined in the formalin 200 ppm group. The mean survival rates in the other groups in the study were almost similar to the formalin groups, except for the control and saline groups. Although the 200 ppm formalin group was found to have the best average survival rates in the trials carried out from the observation stage to the opening stage, it was determined that it was statistically similar to the other groups except the salt and control groups. At the end of the study, it was determined that the most effective chemical substances for egg survival rate until the observation phase were 200 ppm formaldehyde concentration (92%) and 150 ppm formaldehyde concentration (91.2%). Average survival rates of 200 ppm formaldehyde (91%), 150 ppm formaldehyde (89.8%), 6 ppm chloramine-T (87.7%) and 150 ppm hydrogen peroxide (87.3%) in the period from the observation phase to the hatching phase. has been detected. In this thesis study, It has been concluded that 150 and 200 ppm concentrations of formaldehyde, 6 ppm of chloramine-T and 150 ppm of hydrogen peroxide can be used successfully in the hatchery for egg health for sustainable production. However, although the use of sodium chloride is relatively beneficial, it was determined that the egg losses caused by other chemicals used in the study were much higher.

Bu çalışmada, beş kimyasal maddenin üçer farklı konsantrasyonları gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yumurtalarının gözlenme ve yumurtadan çıkma oranları üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme grupları kloramin-T, formalin, hidrojen peroksit, potasyum permanganat, tuz ve kontrol grubu olmak üzere toplam 16 grupta üçer paralel olarak çalışılmıştır. Döllenmiş yumurtaların gözlenene kadarki süreçte ortalama en iyi hayatta kalma oranı formalin 200 ppm’lik grubunda belirlenmiştir. Çalışmadaki diğer gruplarındaki ortalama hayatta kalma oranları kontrol ve tuz grupları hariç formalin gruplarına hemen hemen benzerlik göstermiştir. Gözlenme aşamasından açılma aşamasına kadar yapılan denemelerde de en iyi ortalama hayatta kalma oranları 200 ppm’lik formalin grubu başarılı bulunmasına karşın, tuz ve kontrol grupları hariç diğer gruplarla istatistiksel olarak benzer olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda, gözlenme evresine kadar yumurta yaşama oranı için en etkili kimyasal maddelerin 200 ppm formaldehit konsantrasyonu (%92) ve 150 ppm formaldehit konsantrasyonu (%91,2) olduğu belirlenmiştir. Gözlenme evresinden yavruların çıkması aşamasına kadarki süreçte 200 ppm formaldehit (%91), 150 ppm formaldehit (%89,8), 6 ppm kloramin-T (%87,7) ve 150 ppm hidrojen peroksit (%87,3) ortalama yaşama oranları tespit edilmiştir. Bu tez çalışmasında formaldehitin 150 ve 200 ppm’lik konsantrasyonları, kloramin-T’nin 6 ppm ve hidrojen peroksit 150 ppm’lik konsantrasyonları sürdürülebilir bir üretim için yumurta sağlığı için kuluçkahanede başarılı bir şekilde kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Bununla birlikte, tuz kullanımı nispeten faydalı olsa da çalışmada kullanılan diğer kimyasallarda meydana gelen yumurta kayıplarından çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir.