Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına Yönelik Metaforik Algıları


Bulut S., Dinç Altun Z.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (REFAD), vol.2, no.1, pp.60-79, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada öğretmen adaylarının “kültür” kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmış ve veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu eğitim fakültesinde öğrenim gören 205 kadın ve 72 erkek olmak üzere toplam 277 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının kültüre yönelik algılarını belirlemek için “Kültür.................a/e benzer. Çünkü............” şeklindeki açık uçlu soru kullanılmıştır. Demografik bilgi edinmek amacıyla katılımcılara cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyi ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Araştırmada, öğretmen adayları 112 adet metafor üretmiştir. Öğretmen adayları tarafından üretilen bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 11 kavramsal kategori altında toplanmaktadır. Araştırma sonucunda, öğretmen adayları tarafından “kültür” kavramının birbirlerinden farklı metaforlarla açıklandığı ortaya çıkarılmıştır.