2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Konuşma ve Yazma Kazanımlarının Ölçülebilirliğinin İncelenmesi


Ekinci Çelikpazu E. , Taşdemir F.

Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar 11, Gülsün Leyla Uzun,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.391-404, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Ankara Üniversitesi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.391-404
  • Editörler: Gülsün Leyla Uzun,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editör

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkçe Dersi Öğretim

Programında (MEB, 2018) yer alan konuşma

ve yazma kazanımlarını ölçülebilirlik özellikleri

açısından ele almaktır. Bu doğrultuda 5, 6, 7

ve 8. sınıf konuşma ve yazma kazanımlarının

bu ilkeye uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırma betimsel tarama modelindedir.

Araştırmada öğretim programında yer alan 5, 6,

7 ve 8. sınıf konuşma ve yazma kazanımlarının

tümü ele alınmıştır. Araştırma evren üzerinden

yürütülmüştür. Veri kaynağını Türkçe Dersi

Öğretim Programı (MEB, 2018) oluşturmaktadır.

Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından

geliştirilen kontrol listesidir. Araştırmada üç Türkçe

eğitimi ve iki ölçme ve değerlendirme alanı uzmanı

arasında uyumun olup olmadığına, güvenirlik

katsayısı hesaplanarak bakılmıştır. Uzmanlar

arasında görüş birliği sağlandığı görülmüştür.

Kazanımların ölçülebilirlik puanlarına göre en

yüksek ölçülebilirlik puanının, “Konuşmalarında

beden dilini etkili bir şekilde kullanır.” kazanımına

ait olduğu bulunmuştur. “Konuşmalarında

uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.”

kazanımı ile “Konuşmalarında yabancı

dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş

kelimelerin Türkçelerini kullanır.” kazanımları

ise en düşük ölçülebilirlik puanına sahiptir.

Yazma kazanımlarında ölçülebilirliği en yüksek

kazanım “Kısa metinler yazar.” Kazanımı

iken “Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.”

kazanımı ise ölçülebilirlik açısından en düşük

puanı alan kazanımdır. “Yazdıklarını paylaşır.”,

“Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize

henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini

kullanır.”, “Şiir yazar.” ve “Yazılarında uygun

geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.” şeklinde

ifade edilen kazanımların puanlayıcılar

tarafından daha düşük oranda ölçülebilir olduğu

kabul edilmiştir.


Unlike its family and other crayfishs, the little

crawfish, the main character of Gianni Rodari’s

children book called The Young Crawfish, wants

to walk not backward but forward. Its struggle

for this passion, its success and being isolated

especially by its family and neighborhood make us

think about the reflection of conformism and nonconformism

concepts on the works of children’s

literature. In this context, what is aimed in this

study is to make an interpretation by relating

this children’s book with these concepts. The data

source of this study, which has been carried out

as a qualitative research, is Rodari’s children’s

book called The Young Crawfish. Content

analysis technique is utilized in data analysis. The

messages reached by the researchers at the source

have been coded separately, the themes under

which these codes will be gathered have been

reached, and the harmony has been evaluated

by comparing and contrasting the codes and

themes of two researchers. To wrap up, this work,

which is composed through the messages under

the titles of “oppression, deterrence, resistance,

isolation, determination, autonomous behavior,

being rejected”, can be interpreted as a positive

sample in terms of its mentioning societal issues

in children’s literature and meeting the child with

the reality of life.