Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duyulardan Hareketle Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

GÖKÇE B. , ÇELEBİ S.

Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi, Dilidüzgün, S., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.162-173, 2016

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Anı Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.162-173
  • Editörler: Dilidüzgün, S., Editör

Özet

Özet: Yazma eğitimi uygulamalarında farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması hedef kitlenin yazmaya güdülenmesini ve bu süreci zevkle gerçekleştirmesini sağlamada önemli bir role sahiptir. Bu açıdan yazmayı zevkli ve eğlenceli duruma getiren yöntemlerden biri de duyulardan hareketle yazmadır. Bu yöntemde görsel veya işitsel uyaranın yansıttığı ton ile üretilen metnin tonu (öğretici, içsel, düşlemsel vb.) arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması önemlidir.

Türkçe öğretmeni adaylarının duyulardan hareketle yazma becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırma, tarama modelinde ve betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırmanın katılımcılarını, 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıfta öğrenim gören ve Anlatma Teknikleri 2: Yazma Eğitimi dersini alan, çalışmaya katılmakta gönüllü 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynağı, “Duyulardan Hareketle Yazma Formu”dur. Bu form oluşturulurken müzik eğitimi ve Türkçe eğitimi alanlarında uzman kişilerden görüş alınmıştır. Araştırmanın verilerini toplama aşamasında ise öğrenciler, on beşer kişilik iki gruba ayrılmış; ayrı mekânlarda, ayrı uzmanların gözetiminde, gruplardan birine hüzünlü, diğerine neşeli iki farklı müzik dinletilmiş, katılımcıların belirlenen konuda duygu ve düşüncelerini kendilerine özgü bakış açıları geliştirerek yazıya aktarmaları istenmiştir. Uygulamanın sonunda “Sınıf ortamında dinlediğiniz müzik ürettiğiniz metinde belirleyici oldu mu? Açıklayınız.” sorusu katılımcılara yöneltilerek verilen cevaplardan dinletilen müziğin üretilen metinlerde belirleyici olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır.  Araştırma verilerinin çözümlenmesinde ise doküman incelemesi yapılmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların dinledikleri müziğin tonları ile ürettikleri metinlerin tonları arasındaki uyumun yüksek düzeyde olduğu; katılımcıların çoğunda hüzünlü müziğin kötümser, neşeli müziğin ise iyimser bakış açısını ortaya çıkardığı belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Duyulardan hareketle yazma, metin tonu, Türkçe öğretmeni adayları.