Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öyküleyici MetinlerininYapı Yönünden İncelenmesi


Creative Commons License

Baki Y., Gökçe B.

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar - 11, Gülsün Leylâ Uzu,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.201-217, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ankara Üniversitesi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.201-217
  • Editors: Gülsün Leylâ Uzu,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Temel işlevi bildirişimi sağlamak olan dil, metin türlerinin kullanımıyla değişik görünümler kazanır. Bu açıdan her metin türü, kendine özgü bir yapı içinde birbiriyle uyumlu ögeleri gerektirir. Sözü edilen metin türlerinden biri de genellikle kurmaca bir olay çevresinde gelişen öyküleyici metinlerdir. Dolayısıyla bu metin türünde yazma ediminin metinleştirme yönü üzerinde durulmalıdır. Bu çerçevede araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının öyküleyici metinlerini yapı yönünden incelemektir. Nitel araştırma yöntemine uygun biçimde yürütülen bu araştırmada, doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 212 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcılardan serbest yazma yöntemi ile bir öykü oluşturmaları istenmiştir.Üretilen bu öykü metinlerinin çözümlenmesinde Temizkan (2011) tarafından geliştirilen Öykü Yazma Becerisi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkçe öğretmeni adaylarının içerik ve planlama boyutlarındaki alt boyutlara ilişkin becerilerinin yeterli düzeyde olduğu; karakter, mekân ve zaman boyutlarındaki alt boyutların geliştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların öyküde dramatik aksiyonu sağlayan düğümlerin oluşturulmasında yeterli becerileri taşımadıkları ve öyküde merak duygusunun canlı tutulmasını sağlayan ögelere genellikle yer vermedikleri sonucuna ulaşılmıştır.