Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi


Creative Commons License

ÇINAR S., ÇEPNİ S.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.31, pp.103-127, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of the Science-Technology-Society [STS] approach is to show students the role of science and technology as a method of solving social and environmental problems by bringing science education beyond the scientific presentations. In this study, an course program, aims at gaining the knowledge and skills necessary for the elemantary teachers to teach science based on STS approach, was developed, implemented and the effectiveness of the participant teachers on the teaching practices was investigated. The study group of the research consists of 15 elemantary teachers selected among the class teachers working in Rize province on a voluntary basis. In the study, in which the Special Case research method was used as a research method, the data; It was collected through survey, observation and document analysis review. The course, which was developed according to the findings obtained, turned out to have a significant impact on the elemantary teachers' understanding of the relationship between science, technology and society and gaining the knowledge and skills of teaching science based on STS approach in classrooms. In this case, it is thought that it may be beneficial to organize course studies based on STS approach for other branch teachers and prospective teachers.

Fen-Teknoloji-Toplum [FTT] yaklaşımın amacı okullardaki fen eğitimini bilimsel sunumların ötesine taşıyarak öğrencilere toplumsal ve çevresel problemleri çözmenin bir metodu olarak fen ve teknolojinin rolünü gösteren bir yaklaşımdır. Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin FTT yaklaşımına dayalı fen bilimleri öğretimi yapabilmeleri için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanmalarını amaçlayan bir HİE kurs programı geliştirilmiş, uygulanmış ve kursa katılımcı sınıf öğretmenlerinin öğretim uygulamaları üzerine etkililiği araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ilinde görev yapan sınıf öğretmenleri arasından gönüllük esasın dayalı olarak seçilen 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma yöntemi olarak Özel Durum araştırma yöntemin kullanıldığı çalışmada, veriler; anket, gözlem ve doküman analizi incelemesi yolu ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre geliştirilen kursun sınıf öğretmenlerinin FTT arasındaki ilişkiyi kavramalarına ve sınıflarda FTT yaklaşımına dayalı fen öğretimi yapma bilgi ve becerisi kazanmasına önemli etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda FTT yaklaşımına dayalı kurs programına benzer çalışmaların diğer branş öğretmen ve öğretmen adayları için düzenlemesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir.