Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Tam Kan Sayımı Parametreleri ile İnterim Pet CT Tedavi Yanıtı Arasındaki İlişki


İlkkılıç K., Beyazal Polat H.

II. Ulusal Dahiliye Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 May 2023, pp.21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ: Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL), dünya çapında en yaygın görülen nonHodgkin lenfoma türüdür. DBBHL‘da prognozu tahmin etmede NCCN-IPI skoru kullanılmaktadır. Yakın zamanda nötrofil-lenfosit oranı (NLR), trombosit-lenfosit oranı (PLR), ortalama trombosit hacmi (MPV) gibi biyobelirteçlerin bu hastalıkta prognoza etkisi incelenmiştir. DBBHL hastalarında tanıda bakılan NLR ve PLR yüksek olan hastalarda genel sağkalım ve hastalıksız sağkalımın daha kısa olduğu gösterilmiştir. Ayrıca düşük MPV düzeyinin kötü prognoz ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada amaç DBBHL hastalarında tanı anında bakılan tam kan sayımı parametreleri ile tedaviye yanıt arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. MATERYAL VE METOD: Çalışmaya Diffuz büyük B hücreli lenfoma tanısı konulan 18-85 yaş arası 62 hasta alındı. Hastalara tanıda bakılan tam kan sayımı parametreleri ve oranları kaydedildi. Tedavi yanıtını değerlendirmek için, 3 kür kemoterapi RCHOP(Rituximab, Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkristin, Prednizolon) sonrası çekilen interim Pet CT sonuçları incelendi. Hastaların tanıda tam kan sayımı parametreleri ile 3 kür kemoterapi sonrası interim Pet CT deki tedavi yanıtı arasındaki ilişki değerlendirildi. Hastalar tedaviye yanıt veren ve yanıt vermeyen olarak 2 gruba ayrıldı. BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların %56,5’i (n= 35) erkek ve % 43,5’i (n=27) kadın idi. Tedavi sonrası interim Pet CT çekilen hastaların 48’i tedaviye yanıtlı, 14 ü ise tedaviye yanıtsız olarak değerlendirildi. Tanıda bakılan trombosit değeri; tedaviye yanıt veren hastalarda,yanıt vermeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı(p=0.03). Gruplar arasında lökosit, nötrofil, lenfosit, monosit, eosinofil, hemoglobin, MPV, NLR, PLR değerlerinde anlamlı bir fark saptanmadı. SONUÇ: DBBHL hastalarında tanı anında trombosit değerinin düşük saptanmasının tedaviye yanıtı öngörme açısından değerli ve basit uygulanabilir bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: DBBHL,Trombosit,Tedavi yanıtı