SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN AKADEMİSYENLERİN DEMOKRATİK OLMA HALİ


Akarsu A. H.

9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu / USBES, Bolu, Turkey, 20 - 22 December 2021, no.126, pp.187-188

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.187-188
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Demokrasiyi yaşam biçimi olarak özümsemiş ve demokratik ilkeleri hayata geçirebilen insanların yaşadıkları toplumlar demokrasiyi genişleterek sürdürme konusunda diğerlerine göre daha şanslıdırlar. Bu sebeple demokratik hedefler ve idealler birçok toplumda ortak bir yaşam biçimini oluşturmak için sıkça vurgulanır. Demokrasi yaşamın birçok alanında (evde, okulda, mahallede, kamusal ve toplumsal alanlarda) yaşanan ideal bir sistem olarak benimsenir. Eğitim ise bu sistemi besleyen önemli bir araçtır. Bu sebeple demokrasi ve eğitim birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlıdır. Bir taraftan eğitim demokrasinin yaratılması, birey toplum ve devlet bazında benimsenmesi ve korunması için bir ön koşulken; diğer taraftan demokrasi eğitimden beklenen niteliğin arttırılması, öğrencilerin birer vatandaş olarak öz yeterliliklerinin arttırılması ve birlikte yaşama becerilerinin geliştirilmesi için gereklidir. Eğitim, demokrasinin etkili bir biçimde işleyebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri, değer ve tutumları geliştirirken; demokrasi de eğitimin hangi ilkeler üzerine bina edileceğine ilişkin bir yol haritası sunar. Türkiye’de öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin önemli amaçlarından biri demokratik yaşam biçimini ve kültürü benimsemiş, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, sorunun değil çözümün parçası olabilen, kültürel değerlere duyarlı, demokratik değerleri yaşamının bir parçası haline getiren demokratik öğretmenler yetiştirebilmektir. Dolayısıyla eğitim sisteminin ve okulların demokratikleşmesinde önemli sorumlulukları olan öğretmenler için lisans eğitimi önemli bir süreçtir. Demokrasinin geliştirilip, yaygınlaştırılması bu sürecin önemli bir bileşeni olan akademisyenlerin demokratik olma haliyle paralellik gösterir. Bu kapsamda araştırma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda akademisyenlerin demokratik tutum ve davranışlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, farklı üniversitelerin Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalında 3 ve 4 sınıflarda devam eden 26 öğretmen adayından oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın verileri henüz çözümlenme aşamasındadır.