Evaluation the 6th and 7th Grade Social Studies Workbooks According to the Views of Social Studies Teachers


Creative Commons License

Aktekin S., Baki Pala Ç.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.265-286, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this research is to identify the level of the usage of the social studies student workbooks and the difficulties that are faced during the usage of workbooks according to teachers’ views. The research was carried out with the schools in Rize city and its districts in 2010-2011 academic year. A questionnaire survey was conducted with 80 social studies teachers from 53 different schools. According to the research data there are some problems about using of the student workbooks during the social studies lessons and this books are not used according to the curriculum suggestions. The problems are caused by the quality and contents of workbooks, duration of lessons, students’ level and physical structures of the classrooms. Some further suggestions are done to use student workbooks more effectively.

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitaplarının kullanım durumlarıyla ilgili görüşlerini tespit etmek ve bu konuda uygulamada karşılaşılan güçlükleri ortaya koymaktır. Araştırma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, Rize ili ve ilçelerindeki 53 farklı ortaokulda yürütülmüş ve toplam 80 öğretmene ulaşılmıştır. Nicel yaklaşımla tasarlanan tarama yönteminin esas alındığı araştırmada veriler anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın verilerine göre; çalışma kitaplarının niteliği ve içeriği, ders süresi, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve dersliklerin fiziki yapılarıyla ilgili sorunlar nedeniyle sosyal bilgiler ders sürecinde, öğrenci çalışma kitaplarının kullanımıyla ilgili çeşitli problemlerin olduğu ve bu kitapların sınıf içerisinde programın ön gördüğü şekilde kullanılmadıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından hareketle çalışma kitaplarının daha etkili kullanılması için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.