. A.Çopur Çiçek, F.Duygu, İ.H.İnakçı, N.Boyar, İ.H.Boyar. Şanlıurfa ilinde doğurganlık çağındaki kadınlarda ELISA ile Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması: Üç yıllık değerlendirme.


ÇOPUR ÇİÇEK A.

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.61-65, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objectives: Toxoplasmosis is a parasitic disease, caused by Toxoplasma gondii, its prevalence varies depending on geographic location, age, nutrition and hygiene habits. In this study, it was aimed to investigate seroprevelance of antibodies occurring against Toxoplasma gondii, which can lead to congenital infections in risky group, women of reproductive age, referred to Şanlıurfa Women’s Health and Maternity Hospital in years between January 2007 and December 2009, and to compare its results with the previous studies. Materials and methods: Sera obtained from women, their age range was 15 to 49, the mean age of 28.35 ± 7.48 were studied with chemiluminescense immunoassay and electrochemiluminescence methods and toxoplasma antibody results were investigated, retrospectively. Results: In pregnant and non-pregnant women’s samples, anti-toxoplasma IgG antibodies seropositivity was found as 68.9% and 63.0%, respectively, whereas antitoxoplasma IgM antibodies seropositivity was found as 2.8% and 3.0%, respectively. In both (pregnant and nonpregnant), the most frequent seropositivity rates for antitoxoplasma IgG were detected in 35 to 45 years-old age group. Conclusions: In conclusion, routine scanning for toxoplasma seropositivity may not be needed because of the high seropositivity ratios in this province. Education of all sensitive mothers about protection and control of toxoplasma infection and obstetrical follow-up can decrease the risk of congenital anomalies related to toxoplasmosis. J Clin Exp Invest 2012; 3(1): 61-65 Key words: Pregnancy, Toxoplasma gondii, seroprevalance, ELISA

Amaç: Toxoplasma gondii’nin sebep olduğu Toksoplazmozis prevalansı coğrafik konuma, yaşa, beslenme ve hijyen alışkanlıklarına bağlı olarak prevalansı farklılıklar gösteren parazitik bir hastalıktır. Bu çalışmada, 01.01.2007-31.12.2009 tarihleri arasındaki üç yıllık dö- nemde Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne başvuran risk grubunu oluşturan doğurganlık çağındaki kadınlarda konjenital enfeksiyonlara neden olabilen Toxoplasma gondii parazitine karşı oluşan antikorların seroprevalansının araştırılması ve daha önce yapılmış olan çalışmalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Yaşları 15-49 yıl arasında, yaş ortalaması 28.35±7.48 yıl olan doğurganlık çağındaki kadınlardan alınan serum örneklerinden kemilüminesans immüno assay ve ElectroChemiLuminescence yöntemi ile çalışılan toksoplazma antikor sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışılan serum örneklerinde gebe ve gebe olmayanlarda anti-Toksoplazma Ig G antikorlarının seropozitiflik yüzdesi sırasıyla %68.9 ve %63.0 olarak saptandı. Yine gebe ve gebe olmayan kadınlarda anti-Toksoplazma IgM seropozitiflik yüzdesi ise sırasıyla %2.8 ve %3.0 olarak bulundu. Anti-Toksoplazma IgG pozitifliği hem gebe hem gebe olmayan kadınlarda en çok 35-44 yaş grubunda görülmüş olup, bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç: Bölgemizdeki gebe ve gebe olmayan kadınlarda yüksek oranda toksoplazma seropozitifliği saptadığımız için tarama gerekli olmayabilir kanısına varılmıştır. Duyarlı anne adaylarının toksoplazma infeksiyonlarından korunma ve kontrol konusunda eğitilmeleri ve takiplerinin doğumsal anomali riskini azaltacağı düşünülmüştür. Anahtar kelimeler: Gebelik, Toxoplasma gondii, seroprevalans, ELISA