NURSING STUDENTS' VIEWS ON WORKING IN THE FIELD OF OCCUPATIONAL HEALTH


Creative Commons License

Gümüşler Başaran A.

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, vol.5, no.2, pp.141-152, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: Occupational health nursing is one of the working fields of nursing. The significance of occupational health and safety practices is increasing day by day, and students' views on working in the field of occupational health are gaining importance. The aim of this study was to determine the students' views on working in the field of occupational health nursing and their level of knowledge about related duties.

Methods: This cross-sectional study was carried out with 210 nursing students in June 2019. The data were collected under observation in the classroom by the researchers using a questionnaire. Percentage, mean, and standard deviation and the Chi-square were used for analysis. The significance value was accepted as p<0.05.

Results: 67% of the students were girls, and their mean age was 21.5±1.49. 55.6% want to work in hospitals and 29.5% in FHC/CHC when they graduate. 17.6% stated that they would be happy to work in the field of occupational health. The students, 77.6% reported that a nurse working in the field of occupational health would use the role of the educator role the most, and 41.4% stated that they had the task of identifying problems related to the working environment. 42.4% knew about a law-regulation-directive defining workplace nursing within the nursing-related legislation, were found to be significantly higher in 4th-grade students and those taking courses related to occupational health.

Conclusion: While half of the students want to work in hospitals when they graduate, three quarters of them stated that they can also work in the workplaces. Occupational health-related courses increased the level of knowledge but did not affect the willingness to work.

Keywords: Nursing, occupational health, student

Amaç: İş sağlığı hemşireliği, hemşireliğin çalışma alanlarından biridir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemi gün geçtikçe artmakta ve öğrencilerin iş sağlığı alanında çalışma konusunda görüşleri önem kazanmaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin iş sağlığı hemşireliği alanında çalışma konusundaki düşüncelerini ve görevleri konusundaki bilgi düzeylerini öğrenmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma, 2019 yılı Haziran ayında 210 hemşirelik öğrencisiyle yürütülen kesitsel bir çalışmadır. Veriler, araştırmacılar tarafından soru formuyla sınıfta gözlem altında toplandı. Verilerin analizinde yüzde, ortalama, standart sapma ve kikare testi kullanıldı. Anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Öğrencilerin %67’si kız, yaş ortalamaları 21,5±1,49’dur. Mezun olduklarında %55,6’sı hastanede, 29,5’i ASM/TSM’de çalışmak istemektedir. İş sağlığı alanında %17,6’sı çalışmaktan memnun olacağını belirtti. Öğrenciler iş sağlığı alanında çalışan bir hemşirenin %77,6 oranıyla en fazla eğitici rolünü kullanılacağını ve %41,4 oranıyla çalışma ortamıyla ilgili sorunları saptama görevi olduğunu ifade etti. Hemşirelikle ilgili mevzuat içerisinde işyeri hemşireliğinin tanımlandığı yasa-yönetmelik-yönerge olduğunu belirten %42,4 olup 4. sınıflarda ve iş sağlığı ile ilgili ders alanlarda anlamlı fazla bulundu.

Sonuç: Öğrencilerin yarısı mezun olduklarında hastanelerde çalışmak isterken, dörtte üçü işyerinde de çalışabileceğini belirtti. İş sağlığıyla ilgili derslerin, bilgi düzeylerini artırdığı, ancak çalışma isteğini etkilemediği görüldü.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, iş sağlığı, öğrenci