COVID-19 Pandemi Sürecinde Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Annelerin Maternal Bağlanma, Emzirme Öz-Yeterlilik ve Yetersiz Süt Algısı Düzeylerinin İncelenmesi


Küçükoğlu S., Altay G., Arıkan D., Yılmaz H. C.

3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021, vol.1, pp.169-170

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.169-170
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin maternal bağlanma, emzirme öz-yeterlilik ve yetersiz süt algısı düzeylerini incelemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte planlanan çalışma, Erzurum’da bulunan bir devlet hastanesinin 1. düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Mart 2021- Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya alınma kriterlerini taşıyan (en az 18 yaşında olma, Türkçe iletişim kurabilme, bebeğinin yanında sürekli kalabilme, en az üç gün yatarak tedavi görme) 292 gönüllü anne ile çalışma yürütüldü. Veri toplama aracı olarak; “Anne Tanımlayıcı Bilgi Formu”, “Maternal Bağlanma Ölçeği”, “Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği-Kısa Formu” ve “Yetersiz Süt Algısı Ölçeği” kullanıldı. Veriler COVID-19 önlemleri altında annelerle yüz yüze toplandı.  Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik testleri ve değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizinden yararlanıldı. Çalışma boyunca etik ilkelere sadık kalındı. Bulgular: Çalışma sonucunda annelerin büyük kısmı pandeminin emzirme sürecini etkilediğini (%73.6) belirtti. Annelerin %24’ünün COVID enfeksiyonu geçirdiği, COVID geçiren annelerin %32.9’unun enfeksiyonu geçirirken emzirmeye devam ettiği belirlendi. Annelerin Maternal Bağlanma Ölçeği puan ortalamasının (61.79±14.60) ortalamanın altında, Emzirme Öz-Yeterlilik (43.89±11.55) ve Yetersiz Süt Algısı Ölçeği’nin (24.53±13.61) puan ortalamasının ise orta düzeyde olduğu saptandı. Maternal Bağlanma Ölçeği ile Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği (r= .434, p=.000 ) ve Yetersiz Süt Algısı Ölçeği (r= .220, p=.000 ) arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.05).  Ayrıca Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği ve Yetersiz Süt Algısı arasında da (r=.783, p=.000) anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). Sonuç: Çalışma sonucunda, annelerin pandemi sürecinde emzirmelerinin etkilendiğini düşündüğü, COVID-19 geçiren annelerin emzirmeye devam etme oranlarının düşük olduğu belirlendi. Ayrıca çalışmada Maternal Bağlanma ile Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği arasında orta, Yetersiz Süt Algısı Ölçeği arasında düşük ilişki belirlendi. Buna karşın Emzirme ÖzYeterlilik ve Yetersiz Süt Algısı puan ortalaması arasında güçlü ilişki olduğu belirlendi. Çalışma sonucu COVID-19 pandemisinin annelerin emzirme sürecini etkilediği ve emzirme sürecinde etkili olduğu bilinen maternal bağlanma, emzirme öz-yeterlik ve yetersiz süt algılarının güçlendirilmesinin gerekli olduğu saptandı. Anahtar Kelimeler: COVID-19, Maternal Bağlanma, Emzirme Öz-Yeterlilik, Yetersiz Süt Algısı, Yenidoğan.