Pre-service teachers’ Views on Interdisciplinary Education


Aytar A., Yarar Kaptan S.

Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, vol.2, no.1, pp.24-50, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was conducted to determine the views of pre-service teachers from different departments on the concept of interdisciplinary education. In this context, a survey was conducted with 216 pre-service teachers studying in the 3rd and 4th grades of science, primary and social studies education. This questionnaire consists of six open-ended questions to determine the views of pre-service teachers. There is also a metaphor in the questionnaire. The data were analyzed by content and frequency analysis. In the study, it was observed that most of the pre-service teachers defined interdisciplinary education as linking different courses and they had the view that interdisciplinary education should be at all teaching levels. In addition, it was stated that interdisciplinary education provides opportunities such as learning by associating different lessons, facilitating permanent learning and understanding. And also, in the study, it was determined that many pre-service teachers stated that interdisciplinary education does not have a negative feature.

Bu çalışma, farklı bölümlerdeki öğretmen adaylarının disiplinler arası eğitim kavramına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, fen bilgisi, sınıf ve sosyal bilgiler eğitimi ana bilim dalı 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 216 öğretmen adayı ile birlikte anket çalışması yürütülmüştür. Bu anket, öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemeye yönelik altı açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Ayrıca ankette bir metafor sorusu da bulunmaktadır. Anketten elde edilen veriler, içerik ve frekans analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının çoğunun disiplinler arası eğitimi, farklı dersleri ilişkilendirmek olarak tanımladıkları ve bütün öğretim seviyelerinde disiplinler arası eğitimin olması gerektiği görüşüne sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları tarafından disiplinler arası eğitimin farklı dersleri ilişkilendirerek öğrenme, kalıcı öğrenme ve anlamayı kolaylaştırma gibi olanakları sağladığı ifade edilmiştir. Bunun yanında çalışmada, birçok öğretmen adayının disiplinler arası eğitimin olumsuz özelliği olmadığını ifade ettiği belirlenmiştir.