Investigating The Digital Competencies of The Teachers Labouring in Disadvantaged Districts by eTwinning Project Experience


Hellaç Aksu Z., Reisoğlu İ.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.51-74, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin eTwinning proje deneyimlerine ve kalite etiketi alma durumuna göre dijital yeterlik düzey ve seviyelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nedensel karşılaştırmalı analiz yöntemi temel alınmıştır. 303 öğretmene Eğitimciler için Dijital Yeterlik Değerlendirme Formu uygulanmış, veriler betimsel ve kestirimsel analiz tekniklerine tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde SPSS 20 programı kullanılmıştır. Analizler sonucunda dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin eTwinning proje deneyimine göre dijital yeterliklerinin DigCompEdu’nun her alanına göre arttığı belirlenmiştir. eTwinning proje deneyimi olan öğretmenlerin bütünleştirici ve uzman seviyesinde oldukları sonucuna varılmıştır. Deneyimli olmayan öğretmenlerin ise genellikle kâşif, bütünleştirici seviyelerinde oldukları belirlenmiştir. Kalite etiketi alan öğretmenlerin dijital yeterlik düzeylerinin kalite etiketi almayan ve proje deneyimi olmayan öğretmenlerden yüksek olduğu saptanmıştır. Proje deneyimi olan ve kalite etiketi alan öğretmenlerin dijital yeterliklerinin yüksek olduğu saptanmıştır. eTwinning projelerinin DigCompEdu alanlarına ilişkin gelişim göstermede tetikleyici unsur olabileceği belirlenmiştir.