Birleştirilmiş ve Müstakil Sınıflarda Öğrenim Gören İlkokul Öğrencilerinin Kök Değerlere Yönelik Algılarının Karşılaştırılması


Yarar Kaptan S., Kara E.

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, vol.4, no.3, pp.53-81, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada, birleştirilmiş ve müstakil sınıflarda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 2018 yılında güncellenen öğretim programlarında yer alan kök değerlere ilişkin algıları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, Artvin/Borçka ilçesine bağlı bir ilkokul ile Rize/Çayeli ilçesine bağlı bir ilkokulun 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Müstakil 3. sınıf 10, müstakil 4. sınıf 10, birleştirilmiş 3. ve 4. sınıf 12 öğrenciden oluşmaktadır. Karma bir araştırma olan bu çalışmada, hem nicel hem de nitel yaklaşım takip edilmiştir. Nicel veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Örnek Olay/ Durum Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Nitel boyutta ise yine araştırmacı tarafından geliştirilen “Kök Değerlere İlişkin Görüş Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; müstakil sınıf öğrencilerinin adalet, dostluk ve saygı kök değerlerine; birleştirilmiş sınıf öğrencilerinin ise sabır, sorumluluk ve yardımseverlik kök değerlerine daha çok sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin kök değerlere yönelik görüşleri incelendiğinde ise; iki farklı sınıf türünde öğrenim gören öğrencilerin kök değerlere yönelik algılarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Birleştirilmiş ve müstakil sınıf öğrencilerinin her ikisinin de öz denetim değerine ilişkin ifadelerinin sınırlı olduğunun tespit edilmiş olması ise dikkat çekici bir bulgudur. Bununla beraber genel olarak karşılaştırıldığında müstakil sınıf öğrencilerinin kök değerlere yönelik algılarının birleştirilmiş sınıf öğrencilerine göre çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir.