THE ROLE OF UNION OF MUNICIPALITIES FOR PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE: THE CASE OF RESTORATION OF KOCA YUSUF HOUSE


Creative Commons License

Koçak B., Can H.

BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.14, pp.148-164, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to explain the tasks which are the responsibilities of local governments on the purpose of conserving the cultural heritage, and to guide them. The protection of cultural heritage and continuity is necessary for a healthy society structure. Therefore, also giving more value to the historical and cultural assets is necessary to ensure to the future generations. Destroying cultural heritage is not only the city's problem, is also common problem of all mankind. It is thought that the most important task is taken by the central government through the ministries so as to be protected, restored and transferred the historical artifacts to new generations. The projects are implemented by institutions such as the Ministry or their partnerships like Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA). Although local governments have a task as much as central governments have, bureaucratic difficulties and the poor budget avert local governments from doing the projects. Furthermore, local governments have not been authorized for the protection of our cultural and historic value. The duties of local governments are not only roads, bridges or water; but also cultural projects that are increasing along with development of social municipalism. In this process, one of the most important tasks of local government is to ensure the protection of cultural, historical and natural resources. It is a big problem that municipalities cannot transfer source directly to the domestic protection projects or abroad projects with the permission of Ministry of interior. There are two methods about conservation of resources to the project in terms of municipalities: One of them is to be sister city with the municipality where the building will be reconstructed, and the other is a method of transferring the source through the union of Municipalities. In this study, basic concepts relevant to the topic like culture, heritage, union of municipalities will be defined, then the problem of local governments on transferring source about protection of cultural heritage will be examined, and pilot project about cultural heritage (The Restoration of Koca Yusuf House) which is by Metropolitan Municipality of Adana, Municipality of Ceyhan and Union of Turkish World Municipalities will be analyzed.

Bu çalışmanın amacı, kültürel mirasın korunmasında yerel yönetimlere düşen görevleri izah etmek ve onlara yol göstermektir. Kültürel mirasın korunması ve sürekliliği, sağlıklı bir toplum yapısı için gereklidir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel varlıklara daha çok değer verilmesi ve bunların gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması gerekmektedir. Kültürel mirasın yok olması sadece o kentin veya o kent halkının problemi değil, bütün insanlığın ortak problemidir. Tarihi eserlerin korunmasında, restore edilmesinde ve gelecek nesillere aktarılmasında en önemli görevi bakanlıklar vasıtasıyla merkezi yönetimlerin üstlendiği düşünülür. Hazırlanan projelerBakanlık üzerinden veya onlara bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) gibi kurumlar üzerinden hayata geçirilir. Fakat yerel yönetimlere de en az merkezi idare kadar görev düşmesine rağmen gerek bütçe yetersizliği, gerekse bürokratik engeller yerel yönetimlerin bu projeleri üstlenmelerine engel olmaktadır. Ayrıca kültürel ve tarihi değerlerimizin korunması alanında yerel idarelere istenilen ölçüde yetki tanımlanmamıştır. Sosyal belediyeciliğin gelişmesi ile birlikte yerel yönetimlerin görevleri klasikleşen şekilden uzaklaşmakta, sadece yol, köprü, su gibi hizmetlerle sınırlı kalmayıp kültürel projeleri de içine almaya başlamaktadır. Bu süreçte yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisi de tarihsel, kültürel ve tabii kaynakların korunmasını sağlamaktır. Belediyelerin yurt içinde veya İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurtdışında gerçekleştireceği koruma projelerine doğrudan kaynak aktaramaması kültürel mirasın korunması kapsamında karşımıza çıkan bir problemdir. Koruma projelerine kaynak aktarmanın belediyeler açısından iki yöntemi mevcuttur: Bunlardan birisi restorasyon yapılacak yapının bulunduğu belediye ile kardeş şehir olunması, diğeri ise kaynağın Belediye Birlikleri aracılığı ile aktarılması yöntemidir. Türkiye’de bazı belediyeler bahsi geçen zorlukları aşmak amacıyla belediye birlikleriyle işbirliği yapmaktadırlar. Bu çalışmada kültür, kültürel miras, belediye birlikleri gibi konuyla alakalı temel kavramlar tanımlanacak, daha sonra ise kültürel mirasın korunmasında yerel idarelerin kaynak aktarma problemi incelenecek ve Ceyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen kültürel miras projesi (Koca Yusuf’un Evi Restorasyon Projesi) ile beraber konu ile ilgili öneriler sunulacaktır.