The Effects of Football and Wrestling on the Structure of the Soles of the Feet


Mete H. K. K.

VIII. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (ISHS), İstanbul, Turkey, 11 - 12 March 2022, pp.119-126

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.119-126
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Background & Aim: The structure of the sole of the athletes' feet may differ depending on the type of sport they have done. The pragmatic aim of this study was to determine the effects of two different sports branches on the soles of the feet. Material and Method: Sixty male professional athletes were included (30 wrestlers and 30 footballers, average age: 17.68). Footprint method was used to evaluate soles with podoscope. The measurements were made with the image program called GIMP (GNU Image Manipulation Program) and classified according to chippaux-smirak index as pes cavus, pes planus or normal. Chi-Square Test and Fisher Exact Test were used for statistical analysis and significance value was accepted as p <0.05. Results: The average age of football players and wrestlers was 18.80 and 16.57, respectively. Pes planus soles was found as 6.7% in the right foot and 10% in the left foot in footballers and wrestlers. Pes cavus soles was found as 23.3% in right foot, 30% in left foot in footballers; 56.6% in right foot and 63.3% in left foot in wrestlers. While the incidence of normal soles in football players was 70% and 60% for the right and left feet, respectively, this rate was 36.6% and 26.6% in wrestlers, respectively. According to the results of the chi-square test, a significant relationship was found between the sole structure of the right and left feet and the type of sport performed, respectively(Fisher:7.341, p<0.05; Fisher 7.422, p<0.05 ). When all the athletes were evaluated together, it was found that the ages of the athletes differed significantly according to the structure of the soles of the left foot (p<0.05). Conclusion: As a result, while the incidence of pes planus was the same in football players and wrestlers, the incidence of pes cavus was two times higher in wrestlers.. The number of the footballers who had normal sole (%65) was more than wrestlers 120 (%32). According to the data we have obtained, it is thought that the types of sports can cause differences in the soles of the feet. Keywords: Pes cavus, Pes planus, Podoscope, Athlete

Öz Giriş ve Amaç: Sporcuların ayak taban yapısı yapmış oldukları spor türü ile ilişkili olarak farklılık gösterebilmektedir. Çalışmamız birbirinden farklı iki spor dalının (futbol ve güreş), ayak tabanında değişiklikler yapıp yapmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunu 60 profesyonel erkek sporcu ( 30 güreşçi, 30 futbolcu, yaş ortalaması =17.68) oluşturmaktadır. Çalışmada “ayak izi” yöntemi kullanılmış ve ayaklar podoskop ile analiz edilmiştir. Ölçümler GIMP (GNU Image Manipulation Program) adlı görüntü programıyla yapılıp, chippaux-smirak indeksine göre sınıflandırılmış ve ayak tabanları pes kavus, pes planus veya normal olarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde “KiKare Testi” ve “Fisher Exact Testi” kullanılmış, anlamlılık değeri p<0,05 alınmıştır. Bulgular: Futbolcularda ve güreşçilerde yaş ortalaması sırasıyla 18.80 ve 16.57 idi. Futbolcu ve güreşçilerde pes planus görülme sıklığı sağ ayakta % 6,7, sol ayakta % 10 bulunmuştur. Pes kavus görülme sıklığı, futbolcularda sağ ayakta % 23,3, sol ayakta % 30; güreşçilerde sağ ayakta % 56,6 ve sol ayakta % 63,3 olarak bulunmuştur. Futbolcularda normal ayak tabanı görülme sıklığı sağ ve sol ayak için sırasıyla %70 ve %60 iken bu oran güreşçilerde sırasıyla %36.6 ve %26.6 bulunmuştur. Ki-kare testi sonuçlarına göre sırasıyla sağ ve sol ayak taban yapısı ile yapılan spor türü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Fisher:7.341, p<0.05; Fisher 7.422, p<0.05). Tüm sporcular birlikte değerlendirildiğinde, sporcuların yaşlarının sol ayak taban yapılarına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Futbolcularda ve güreşçilerde pes planus görülme sıklığı aynı iken pes kavus görülme sıklığı güreşçilerde iki katdan daha fazla görülmüştür. Ayrıca, futbolculardaki normal ayak yapısı (%65), güreşçilerden (%32) daha fazla görülmüştür. Elde ettiğimiz verilere göre, spor türlerinin ayak tabanlarında farklılıklar yaratabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Pes kavus, Pes planus, Podoskop, Sporcu