Plasma Cell Gingivitis: A Case Report


Yorgancılar N.

TPD 52. Bilimsel Kongresi ve 30. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.373-374

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.373-374
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

P-035 Plasma Cell Gingivitis: A Case Report

Nur Yorgancılar1

1 Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Rize, Turkey

Aim: Plasma cell gingivitis (PHG) is a rare condition characterized by the hypersensitivity response of the gingival tissue. The classic appearance of PHG is a sharply demarcated, painless, diffuse, reddened, edematous lesion that can extend to the mucogingival junction in the attached and free gingiva and gingival papillae, and bleeding is seen with minor trauma. Ulceration formation is rare and often asymptomatic. However, some patients may experience itching, burning and pain sensitivity. In this case report, the change of plasma cell gingivitis with a combination of non-surgical and surgical treatment is shown.

Method: An 18-year-old systemically healthy female patient was referred to our clinic because of severe gingivitis characterized by excessive plaque accumulation and red, bleeding gingiva. In the anamnesis taken from the patient, it was learned that the current picture had existed for about 1 year. After the non-surgical periodontal treatment, oral hygiene training was given and the patient was given a control appointment 2 weeks later. In the control session, as a result of the improvement of the clinical picture, gingivectomy was performed for the treatment of gingival enlargement, and frenectomy was performed to remove the upper anterior labial frenulum. The patient was followed up with controls after 2 weeks and 3 months.

Results: In the 2-week and 3-month followup of the patient, the gingival inflammation decreased, but no complete recovery was observed. Providing oral hygiene played an effective role in reducing gingival inflammation.

Conclusion: Although plasma cell gingivitis is a persistent gingival infection, it can be maintained by removing the causative dental plaque and providing oral hygiene motivation.

Keywords: hypersensitivity, gingivitis, plasma cell 

P-035 Plazma Hücreli Gingivitis: Bir Olgu Sunumu

Nur Yorgancılar1

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.d., Rize

Amaç: Plazma hücreli gingivitis (PHG), diş eti dokusunda görülen aşırı duyarlılık cevabı ile karakterize nadir rastlanan bir durumdur. PHG’in klasik görüntüsü, yapışık ve serbest diş etinde ve diş eti papillerinde mukogingival birleşime uzanabilen keskin sınırlı, ağrısız, diffüz, kızarık, ödemli bir lezyon şeklindedir ve küçük bir travmayla kanama görülmektedir. Ülserayon oluşumu nadirdir ve sıklıkla asemptomatiktir. Ancak bazı bireylerde kaşıntı, yanma ve ağrı hassasiyeti görülebilmektedir. Bu olgu sunumunda, plazma hücreli gingivitisin cerrahi olmayan ve cerrahi tedavi kombinasyonu ile değişimi gösterilmiştir.

Yöntem: 18 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hasta aşırı plak birikimi ve kırmızı, kanamalı diş eti ile karakterize şiddetli gingivitis tablosu nedeniyle kliniğimize sevk edildi. Hastadan alınan anamnezde mevcut tablonun yaklaşık 1 yıldır var olduğu öğrenildi. Yapılan cerrahisiz periodontal tedavi sonrası oral hijyen eğitimi verilerek, hastaya 2 hafta sonrası için kontrol randevusu verildi. Kontrol seansında klinik tablonun iyileşmesi sonucu diş eti büyümelerinin tedavisi için gingivektomi, üst anterior labial frenulumun alınması amacıyla frenektomi işlemleri gerçekleştirildi. Hastanın 2 hafta ve 3 ay sonra kontrollerle takibi yapıldı.

Bulgular: Hastanın 2 hafta ve 3 aylık takiplerinde gingival enflamasyonun azalmıştır ancak tamamen iyileşme gözlenmemiştir. Oral hijyenin sağlanabilmesi gingival enflamasyonun azalmasında etkili bir rol oynamıştır.

Sonuç: Plazma hücreli gingivitis inatçı bir gingival enfeksiyon olmakla birlikte etken olan dental plağın ortadan kaldırılması ve oral hijyen motivasyonunun sağlanması ile idamesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: aşırı duyarlılık, gingivitis, plazma hücresi