An extended human reliability analysing under fuzzy logic environment for ship navigation


UFLAZ E., ÇELİK E., AYDIN M., ERDEM P., AKYÜZ E., ARSLAN Ö., ...More

Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs, vol.15, no.2, pp.189-209, 2023 (Scopus) identifier