The Effect of Local People's Perception of Heliski Tourism as an Alternative Type of Tourism on Heliski Tourism Support: The Case of Rize


Creative Commons License

Acuner E., Aydın E. U.

Alanya Akademik Bakış, vol.6, no.1, pp.1757-1781, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29023/alanyaakademik.987263
  • Journal Name: Alanya Akademik Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1757-1781
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In  this  research,  it  was aimed  to  determine  the  perception  of  the  local  people residing  in  Rize  towards  the  positive  effects  on  the  development  of  heliski tourism  and  the  effect  of  these  perceptions  on  the  support  they  give  to  the development  of  heliski  to urism.  The  research  was  structured  by  the quantitative  research  method,  which  is  one  of  the  three  main  approaches  of methodology.  The  theoretical  background  of  the  research  is  based  on  the theory  of  social  change.  The  research  data  were  obtained  by  taking the opinions  of  the  local  people  residing  in  Rize  through  the  survey  technique, using  the  convenience  sampling  method.  Incorrect  and  incomplete questionnaires  were  removed  and  400  questionnaires  were  analyzed. According  to  the  results  of  the  research,  ther e  is  a  high  level,  positive  and significant  difference  between  the  sociocultural  positive  effects  and  economic positive  effects of  heliski  tourism  and  the  support  given  to  the  development  of heliski  tourism,  while  there  is a  negative  relationship  between environmental positive  effects  and  the  support  given  to  the  development  of  heliski  tourism. While  the  economical  dimension  was  determined  to  be  the  most  important among  the  economic,  sociothe  support  given cultural  and  environmental  dimensions  that  affect to  heliski  tourism,  the  environmental  dimension  was  found to  negatively affect  the  support  of  heliski  tourism .

Bu araştırmada Rize’de ikamet eden yerel halkın heliski turizminin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan pozitif etkilere yönelik algısı ve bu algıların heliski turizminin gelişimine verdikleri destek üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma yöntembilimin üç ana yaklaşımı içerisinde yer alan nicel araştırma yöntemi ile yapılandırılmıştır.  Araştırmanın teorik alt yapısı sosyal değişim teorisine dayandırılmaktadır. Araştırma verileri kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak anket tekniği ile Rize’de ikamet eden yerel halkın görüşleri alınarak elde edilmiştir. Hatalı ve eksik anketler çıkartılarak 400 anket analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre heliski turizminin sosyo-kültürel pozitif ve ekonomik pozitif etkileri ile heliski turizmi gelişimine verilen destek arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı; çevresel pozitif etkiler ile heliski turizminin gelişimine verilen destek arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Heliski turizmine verilen desteği etkileyen ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel boyut arasından en önemli görülen ekonomik boyut olurken, heliski turizmi desteğini olumsuz yönde etkileyen unsurun ise, çevresel boyut olduğu belirlenmiştir.