Doğu Karadeniz Bölgesinde Çalışan Hekimlerde Geriatrik Hastaların Aşılanması Farkındalığ


Beyazal Polat H., Polat İ.

II. Ulusal Dahiliye Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 May 2023, pp.34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: 65 yaş ve üzeri herkese aşılama programı önerilmektedir. Çalışmamızın amacı Doğu Karadeniz Bölgesinde çalışan hekimlerde geriartrik hastaların aşılanması farkındalığını tespit etmek, hekimlerde aşılama farkındalığını etkileyen parametreleri ve farkındalık oluşturulması için gereken müdehaleleri ortaya koymaktır. MATERYAL-METOD: Doğu Karadeniz Bölgesinde çalışan aile hekimi ve dahili birimlerde erişkin hasta bakan hekimler çalışmaya katıldı. Anket uygulaması online anket aracı google form anket kullanılarak gerçekleştirildi. Toplam 420 hekim çalışmaya katıldı. Verileri tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testleri ile analiz edildi. BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalamaları 31,3±5.1 idi. Katılımcıların %51,9’u erkek, %48,1’i kadındı. Hekimlerimizin hepsi geriatrik popülasyonda aşı uygulaması gerektiğini ifade etti. İkinci basamakta hiç çalışmamış hekimlerin; aşı sorgusunu önemli düzeyde daha fazla olarak yaptıkları görüldü (p=0,046). 30 ve üzeri yaşa sahip hekimlerin 30 yaş altı hekimlere göre; geriatrik popülasyonda aşı sorgulamasını istatistiksel olarak önemli düzeyde daha fazla yaptığı görüldü (p=0,016), daha fazla günlük pratikte geriatrik popülasyonun aşılanmasına gereken önemi verdikleri saptandı (p<0,001). Katılımcı hekimlerimizin %95,2‘si COVID 19 aşısını, %79,8’i pnömokok aşısını,%77,4 ü influenza aşısını, %42,1’i tetanoz aşısını, %37,6’sı hepatit-B aşısını, %6,4 ü herpes-zoster aşısını önerdi ve %3,6’sı hiçbir aşıyı önermediği görüldü. Evli olanların bekar olanlara göre; aşı sorgulamasını istatistiksel olarak önemli düzeyde fazla yaptıkları görüldü(p=0,011), Aktif çalışma yılı ile pratik hatırlatma sisteminin getirilmesini isteme açısından istatistiksel olarak önemli bir fark vardı (p=0,038). Hekimlerde aktif çalışma yılı artıkça günlük pratikte geriatrik popülasyonun aşılanmasına gereken önemi verme yüzdeleri daha fazla olduğu saptandı. SONUÇ: Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’inde hekimlerin geriatrik hastalara aşı önerileri beklenilenden düşük olduğu görüldü. Bu konuda bilgilendirme ve hatırlatma sistemleri aşıların yapılma oranının artıracağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Aşı, Farkındalık, Geriatrik yaş grubu