Examination of Dissertations on Accreditation in Türkiye


Çayak S., Karsantık İ.

The Journal of International Education Science, vol.2023, no.37, pp.119-136, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to examine the dissertations on accreditation in terms of content and method and to develop suggestions in line with the findings. The data of the research, which is a qualitative study based on document analysis, consists of 95 postgraduate education dissertations written on the subject of accreditation in Turkey. The following questions were examined on the dissertations examined within the scope of the research: What is the distribution of the dissertations according to years and graduate levels?, What is the distribution of the titles of the faculty members who advise the dissertations?, Which data collection tools were used in the dissertations?, What is the distribution of dissertations according to departments?, What is the distribution of dissertations according to universities? The findings obtained as a result of the examinations are as follows: The theses on the subject of accreditation in Turkey were mostly made at the master's level and in 2019, the academicians with the title of professor were the consultants for the theses, the quantitative research method and scanning model were preferred more in the theses, the data were predominantly obtained from healthcare professionals. Questionnaire was preferred more as a data collection tool. The theses produced on the subject of accreditation were mostly published in the department of educational sciences. Marmara University and Dokuz Eylul University stand out as the universities that deal with accreditation the most within the thesis. In line with the findings obtained, some suggestions have been made for researchers and practitioners.

Bu çalışmanın amacı akreditasyon konusunda yapılmış lisansüstü eğitim tezlerini içerik ve yöntem bakımından incelemek ve elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler geliştirmektir. Doküman analizine dayalı nitel bir çalışma olan araştırmanın verilerini Türkiye’de akreditasyon konusu ile ilgili yazılmış 95 lisansüstü eğitim tezi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen tezler üzerinde şu sorular incelenmiştir: Tezlerin yıllara ve lisansüstü düzeylere göre dağılımı nasıldır?, tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerinin unvanlarının dağılımları nasıldır?, tezlerde hangi araştırma yöntemleri kullanılmıştır?, tezlerde hangi araştırma modelleri/desenleri kullanılmıştır?, tezlerde hangi örneklem/çalışma grubu ile çalışılmıştır?, tezlerde hangi veri toplama araçları kullanılmıştır?, tezlerin anabilim dallarına göre dağılımları nasıldır? ve tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır? Yapılan incelemeler neticesinde ulaşılan bulgular şunlardır: Türkiye’de akreditasyon konusuyla ilgili tezler en fazla yüksek lisans düzeyinde ve 2019 yılında yapılmıştır, tezlere en çok profesör unvanına sahip akademisyenler danışmanlık yapmıştır, tezlerde en çok nicel araştırma yöntemi ve tarama modeli kullanılmıştır, veriler en çok sağlık personellerinden elde edilmiştir ve veri toplama aracı olarak en çok anket kullanılmıştır, konuyla ilgili en fazla tez eğitim bilimleri ana bilim dalında yapılmıştır ve üniversiteler içerisinde de akreditasyon konulu en çok tez Marmara Üniversitesi’nde ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılmıştır. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda da araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik birtakım öneriler geliştirilmiştir.