FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ


Creative Commons License

Çınar S., Demrici S.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Antalya, Turkey, 23 - 25 April 2015, pp.365-374

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.365-374
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

 Aim of this study is to examine biology teachers‘ and student teachers‘ laboratory self-efficacy perceptions. The participants of this study are 30 biology teachers and 139 student teacher studying Recep Tayyip Erdoğan University science teacher department. In this study, to collect the data the Laboratory SelfEfficacy Scale. The resulting data were analyzed using SPSS 22.0 (Statiscal Package for Social Sciences) program package. Frequency, t-test, one-way variance, frequency and percentage distribution is used in evaluation of the data. At the end of the study, it was found out that statically significant differences weren‘t determined between professional experience levels and laboratory self-efficacy perceptions of teachers, and between genders and laboratory self-efficacy perceptions of teachers. Additionally statically significant differences weren‘t determined between studying levels and laboratory self-efficacy perceptions of student teachers, and between genders and laboratory self-efficacy perceptions of teachers. But statically significant differences were determined between science teachers and science student teacher.

Bu araĢtırmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının laboratuvar kullanımı özyeterlik algılarını incelemektir. AraĢtırma betimsel nitelikte hazırlanmıĢ bir alan araĢtırmasıdır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 30 fen bilimleri öğretmeni ve RTEÜ Eğitim Fakültesi Fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 139 öğretmen adayı oluĢturmuĢtur. AraĢtırma verilerini toplamak amacıyla ―Laboratuvar Kullanımı Öz-Yeterlik Algı Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler, SPSS 22.0 (Statiscal Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Analiz sürecinde bağımsız gruplar t testi, tekyönlü varyans analizi, frekans ve yüzde dağılım kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar kullanımı öz-yeterlik algı düzeyleri ile cinsiyetleri ve kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıĢtır. Öğretmen adaylarının da kendi içinde cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre laboratuvar kullanım öz-yeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öte yandan öğretmenlerle öğretmen adaylarının laboratuvar kullanımına yönelik öz-yeterlikleri arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüĢtür.