Davranışsal Finans Bağlamında Yatırımcı Özellikleri Hisse Senedini Elde Tutma Süresini Etkiler Mi?


Creative Commons License

Pilatin A.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.25, pp.244-266, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to determine whether the holding period of stocks varies according to the socioeconomic characteristics of the investors. According to the logit model results, it has been determined that there is a significant relationship between the variables of BIST investors' occupation, the type of asset most invested in, the number of years invested in stocks, the annual stock investment amount and the variables of following the market every day and the period of holding the stock. The results reveal that those who invest in foreign currency are 0,172 times less likely to hold their stocks than those who have invested in shares and in terms of the time it takes to start investing in stocks, those who have invested for 1 to 3 years are 1,72 times more likely to hold the stock than those who have invested for less than 1 year. It shows that those who have invested for 3 to 6 years are 2.5 times more likely to hold the stock than those who have invested for less than 1 year.

Bu çalışmanın amacı, hisse senetlerini elinde tutma sürelerinin yatırımcıların sosyo-ekonomik özelliklerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Logit model sonuçlara göre, Türkiye’deki BİST yatırımcılarının meslek, en fazla yatırım yapılan varlık türü, hisse senedi yatırım süresi, yıllık yatırım tutarı ve her gün piyasayı takip etme değişkenleri ile hisse senedini elinde tutma süresi arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ve aylık ortalama gelir bakımından ise hisse senedini elinde tutma süresi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Sonuçlar döviz yatırımı olanların hisse yatırımı olanlara göre hisse senetlerini elinde tutma ihtimallerinin 0,172 kat daha düşük olduğu, hisse senedine yatırım yapmaya başlama süresi bakımından 1 ilâ 3 senedir yatırım yapanların 1 yıldan kısa bir süredir yatırım yapanlara göre hisse senedini elde tutma ihtimalinin 1,72 kat daha fazla olduğu, 3 ilâ 6 senedir yatırım yapanların 1 yıldan az bir süredir yatırım yapanlara göre hisse senedini elde tutma ihtimalinin 2,5 kat fazla olduğu belirlenmiştir.