Ekonomik Büyüme Sürecinde Ekonomik Özgürlüklerin Rolü: Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlar


Altıner A., Sungur O.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.17, pp.181-202, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dünya tarihinin son 30 yılına damgasına vuran neo-liberal iktisat anlayışı, yüksek yaşam standartları, zenginlik ve refah sağlamak bakımından makroekonomik politikalarının ana eksenini oluşturmaktadır. Neo-liberal iktisat anlayışının serbest piyasa ekonomisine ve dolayısıyla ekonomik özgürlüklere bağlı olduğu düşünüldüğünde, ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, seçilmiş 17 yükselen piyasa ekonomisinde ekonomik özgürlüklerin büyüme üzerindeki etkisi incelenmesi amaçlanmıştır. 1995-2015 dönemine ait veriler kullanılarak gerçekleştirilen paneli veri analizi kapsamında, ilk olarak serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Hadri-Kurozumi (2012) panel birim kök testiyle yapılan durağanlık analizi sonucunda serilerin düzey değerlerinde durağan bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Buna bağlı olarak sabit etkiler modeliyle yapılan katsayı tahmin sonuçları, ekonomik özgürlüklerin büyüme üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Ancak ekonomik özgürlüklerin büyüme sürecine sınırlı düzeyde katkı sağladığı da araştırma bulgularından elde edilmiştir.