Nekrotizan Fasiitte Beklenmeyen Etken: Stenotrophomonas maltophilia


Creative Commons License

YILDIZ İ. E. , ERTÜRK A. , KOSTAKOĞLU U. , SÖNMEZ E. , ÇOPUR ÇİCEK A. , ŞEKERYAPAN GEDİZ B.

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.134

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.134

Özet

Giriş: Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları nadir görülen fakat agresif seyirli, erken tanı ve tedaviyi zorunlu kılan, bir uçta basit piyodermalar, diğer uçta yüksek mortaliteye sahip enfeksiyonları içeren çeşitli hastalık durumlarıdır. Nekrotizan fasiit, yumuşak doku enfeksiyonlarının en ciddi şekillerinden biridir ve doku kayıplarına neden olabilir. Hastanemize başvurmuş olan orbital selülitli hastanın daha kapsamlı muayenesinde derin dokuya doğru yayılmış, kemik ve ağız tavanı tutulumları olduğu görülmüştür.
Olgu: Seksen sekiz yaşında kadın hasta gözde ağrı, şişme, kızarıklık şikayetleriyle başvurdu. Fizik muayenesinde orbita ve çevresinde ekimotik, hemorajik, nekrotik alanlar vardı. Ağız muayenesinde de damakta derin nekrotik alanlar saptandı. Olgu orbital selülit ön tanısıyla Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde konsülte edildi. Meropenem, vankomisin tedavisi başlanarak Göz Hastalıkları Servisine yatırıldı. Göz Hastalıkları Kliniği tarafından göz eksize edildi. Ayrıca Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği tarafından daha derin eksizyonlar yapılarak derin doku örnekleri alındı. Mikrobiyoloji, patoloji ve kültür incelemesi istendi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği tarafından da mukormikozis açısından değerlendirilmesi istendi. Hastaya çekilen MR sonuçları orbital selülit
olarak geldi. Takipleri devam ederken hastanın kliniğinde kötüleşme, özellikle gözde ağrı ve görme kaybı olduğu kaydedildi. Olgu tekrar Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği tarafından değerlendirildi. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği tarafından alınan derin doku örneğinde nekrotizan fasiit ön tanısı kondu. Gram-olumsuz basil Stenotrophomonas maltophilia üremesi saptandı. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı tarafından yapılan operasyonda enfekte alandaki nekroze alanlar, ponger ile orbita, maksilla, vomer, sol inferior konka da dahil olmak üzere debride edildi. Mukozalar kürete edildi. Defektif alan için VRAM flebi yapıldı. Flep altından derin doku kültürü alındı. Jackson dren konuldu. Reoperasyon sırasında alınan kültürde Acinetobakter üremesi oldu. Hastaya uygun
antibiyotik tedavisi başlandı. Hastada flep altında hematom gelişmesi üzerine hasta reopere edildi. Postop genel durum bozukluğu nedeniyle Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde takip edildi. On beş gün süren ilaç tedavisinin ardından hasta gözetim altında bulunması için hala hastanemizde tutulmaktadır.
Sonuç: Nekrotizan fasiit, selülit tarzında başlayıp hızla yüzeyel fasiya boyunca ilerler ve daha sonra yağ, kas nekrozları, subkutan damar trombozları meydana getirir. Septik komplikasyonlar nedeniyle mortalitenin ve debridman kaynaklı ciddi doku kayıplarının önüne geçmek için erken tanı çok önemlidir. Ancak ciddi ağrı veya sistemik enfeksiyon bulgularına sebep olmadığı için
ilk 24-48 saat fark edilememektedir. Olgu hastanemize başvurduğunda sellülitin kemik ve ağız tavanı tutulumlarıyla derin dokuya yayıldığı görülmüştür. Toplum kökenli nekrotizan fasiit gibi ciddi yumuşak doku enfeksiyonlarında sağlık bakım ilişkili çok dirençli mikroorganizmaların etken olabileceğini gösteren bu olgu hızlı debridman yaklaşımı beraberinde ampirik antibiyotik tedavi başlarken geniş spektrum gerekliliği ve derin doku kültürlerinin aerob-anaerob alınması gibi prosedürlere ciddi yaklaşım gerekliliği göstermektedir 

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan fasiit, Stenotrophomonas maltophilia